Socialna služba

 

Odgovorna za področje: dott.ssa Veronika SANCIN
e-pošta: segreteria@comune.savognadisonzo.go.it


SLUŽBE, KI JIH URAD OPRAVLJA

  • socialna služba;
  • Družinska kartica;
  • Sgate;
  • prispevki;
  • pomoč starejšim občanom.


KONTAKT
Telefon: 0481/882001
Faks: 0481/882447


Socialna delavka: dipl.univ.socialna delavka Marta BIANCUZZI


URADNE URE

Začasne spremembe bodo objavljene v novicah na spletni strani.
  Dopoldne Popoldne
Torek 9.00 - 10.00  

Družinska politika - Deželne ugodnosti in prispevki

Gre za ukrepe, ki so financirani iz sredstev Dežele Furlanije-Julijske krajine, ter vključujejo finančne ugodnosti in olajšave v obliki znižane plačilne obveznosti. Omenjeni ukrepi se sprejemajo na Deželnem nivoju, vodeni pa so na sedežu Občine, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče.

Za ogled vseh razpoložljivih socialnih ugodnosti, ki so na voljo občanom, je na voljo spletna stran www.famiglia.fvg.it.

Družinska kartica

Kartica je namenjena podpori družinam in se izdaja na Občini. Do nje so upravičene družinske skupnosti, ki vzdržujejo vsaj enega otroka in kjer je imel vsaj eden izmed staršev stalno prebivališče na območju Dežele v zadnjih 24-ih mesecih.

Imetniki kartice so upravičeni do številnih popustov pri ustanovah, s katerimi je sklenjen dogovor.

Do prejema kartice so upravičene družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- v družini mora biti vsaj en otrok, ki se šteje kot vzdrževan družinski član;

- družinska skupnost mora razpolagati z veljavnim indikatorjem enakovrednega ekonomskega stanja (I.S.E.E.), katerega vrednost ne presega 30.000 EUR;

- vsaj eden izmed staršev je imel v zadnjih 24-ih mesecih stalno prebivališče na območju Dežele.

Naloži obrazec za vlogo/odlog.

POZOR! VELJAVNOST DRUŽINSKIH KARTIC 2016 JE BILA PODALJŠANA NA 14/08/2016.

DEŽELNA DRUŽINSKA KARTICA: DEŽELNA OLAJŠAVA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO ZA LETO 2016

Obveščamo, da veljavno obdobje za vložitev prošnje za deželno olajšavo za električno energijo je od 13.2.2017 do 21.4.2017. Gre za neposreden in pavšalen prispevek za zmanjašnje stroškov porabe električne energije za leto 2016.

Obrazec je na voljo na strani Obrazci.

Dodatne informacije so na razpolago na deželni spletni strani www.famiglia.fvg.it.

D.Z. 3/98 - Prispevki za kritje stroškov šolskega prevoza in nakupa učbenikov

Na razpolago so obrazci za prispevek za kritje stroškov šolskega prevoza in nakupa učbenikov za šolsko leto 2015/2016 - skladno z DZ št. 3/98 (Dodelitev prispevkov za kritje stroškov šolskega prevoza in nakupa učbenikov za družine z otroki, ki so vpisani v državne višje šole).Vabimo vas, da si na hrbtni strani obrazca natančno preberete informacije in splošna opozorila v zvezi z dodelitvijo prispevka.
Prispevke se bo dodeljevalo na osnovi družinskega finančnega stanja prosilca/koristnika, ocenjenega na osnovi kazalnika enakovrednega ekonomskega stanja (ISEE), ki za upravičence do prispevka ne sme presegati 33.000,00 €. Ob predložitvi prošnje za pridobitev omenjenih prispevkov mora biti potrdilo kazalnika enakovrednega ekonomskega stanja (ISEE) veljavno.
Prošnjo za pridobitev prispevka mora starš dijaka ali njegov skrbnik (s stalnim bivališčem na naslovu stalnega bivališča dijaka) ali dijak sam predložiti na Pokrajino, kjer ima stalno bivališče, do 30.aprila 2016 (v primeru kasnejših vložitev prošenj le-te ne bodo upoštevane). Prošnja mora biti podpisana in poslana s priporočenim pismom ali predložena neposredno pri Pokrajini - Vložišče ali oddelek za izobraževanje -, kjer prosilec biva. Prošnji mora biti priloženo: kopija davčne številke (CF), kopija potrdila enakovrednega kazalnika ekonomsekga stanja (ISEE), kopija št. IBAN in kopija osebnega dokumenta prosilca. Kot veljavne se bo upoštevalo tiste prošnje, ki bodo odposlane v predpisanem roku (datum razvidnen iz poštnega žiga). Pomembno je, da take prošnje prispejo na Pokrajino najkasneje v petnajstih dneh po zapadlosti predvidenega roka.


Za dostop do obrazca in navodil kliknite tukaj: Obrazec


Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani Dežele Furlanije Julijske Krajine.

Državne olajšave - sistem SGATE (Sistem vodenja olajšav na področju energetskih tarif)

Ukrep se sprejema na državnem nivoju ter je namenjen zniževanju tarif električne energije in plina v korist oseb, ki so v neugodnem ekonomskem/zdravstvenem položaju. Dodatne informacije glede upravičenosti do omenjenih sredstev oziroma olajšav so na voljo na spletnem mestu  www.bonusenergia.anci.it.