[Translate to Sloveno:] Società partecipate

[Translate to Sloveno:] Art. 8 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)

Art.8 Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica: ...omissis... tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.


Art. 1 comma 735  della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)

Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici  ...omissis.

Funzioni società partecipate

Oddaja službe za okoljsko higieno podjetju Ambiente Newco S.r.l.

20. odstavek 34. člena ZdO št. 179 z dne 18. oktobra 2012: "Za zagotovitev upoštevanja evropskih predpisov, enakosti med operaterji, gospodarnega upravljanja in ustrezne informiranosti referenčne skupnosti se oddaja službe za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih storitev izvede na osnovi poročila, objavljenega na spletni strani naročnika, v katerem so predstavljeni razlogi in izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ki jih določa evropska ureditev za izbrano obliko oddaje naročila, in v katerem je določena specifična vsebina obveznosti javne in univerzalne storitve, skupno z denarnim nadomestilom, če je le-to predvideno."

Odobritev zmanjšanja lastniškega deleža podjetja IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. s hkratno razdelitvijo deleža podjetja IRIS v podjetju Ambiente Newco občinam in sprememba Statuta podjetja Ambiente Newco ter sporazuma na podlagi 30. člena ZdO št. 267/2000 med teritorialnimi organi javne uprave za usklajeno izvajanje nadzora. Lastna dodelitev upravljanja lokalnih javnih storitev gospodarskega in okoljskega pomena podjetju Ambiente Newco.