Postopki na tehnično vzdrževalnem področju

Občinski izvedbeni načrt (PAC)

Točka Vsebina postopka
A) Občinski izvedbeni načrt je urejen po 25. členu Deželnega zakona (DZ) 05/2007 z n.s.d., 7. členu Uredbe predsednika dežele (UPD) 086/Pres. z dne 20.8.2008, izvedbenega pravilnika iz 1. dela - urbanistika DZ 05/2007 in 3. člena izvedbenih tehničnih določil NTA iz občinskega prostorskega načrta (PRGC).
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001 - Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
C) Obrazci, potrebni za posredovanje obvestil, so objavljeni na občinski spletni strani v razdelku Obrazci. Za sprejemanje dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici št. 140 v času uradnih ur.
D) Informacije se lahko pridobijo tudi pri tehničnem uradu na županstvu na Prvomajski ulici št. 140 po elektronski pošti ali osebno v uradu v času uradnih ur.
E) Občinski izvedbeni načrt (PAC) se lahko izdela na javno ali zasebno pobudo in mora biti obvezno sprejet pred vložitvijo prošenj za izdajo gradbenih dovoljenj in odobritev priglasitev del oz. hkrati z njimi v primerih, predvidenih v skladu s predpisi.
F) PAC na javno ali zasebno pobudo mora vsebovati vse obvezne elaborate, predvidene v skladu z zakoni in pravilniki, in je veljaven 10 let, razen če zakon ne določa drugače.
G) Občinski izvedbeni načrt sprejme občinski odbor na javni seji na načine, predvidene z občinskim pravilnikom. PAC sprejme in odobri občinski svet na predlog vsaj 1/4 občinskih svetnikov.
H) Pred sprejemom občinskega izvedbenega načrta mora biti uveden postopek preverjanja, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v skladu z 12. členom Zakonske uredbe (ZU) 152/2006.
I) Sprejeti PAC ostane deponiran na sedežu občine 30 dni. V tem roku lahko kdorkoli predloži pripombe ali ugovore.
L) PAC začne veljati od datuma objave obvestila o odobritvi v Uradnem listu Dežele FJK.
M) V 180 dneh od vložitve predloga za odobritev PAC, ki ga podpišejo lastniki oz. upravičenci, se zaključi ugotovitveni postopek.
N) Po odobritvi občinskega izvedbenega načrta se sklene dogovor in izdajo gradbena dovoljenja za opremo zemljišč in izgradnjo predvidenih stavb.
O) Občinski izvedbeni načrt (PAC) na javno ali zasebno pobudo vsebuje naslednje elaborate: a) razmejitev območij, vključenih v načrt na podlagi določitve in umestitve; b) določitev namenske rabe posameznih območij z morebitno določitvijo gradbenih kompleksov, ki predstavljajo minimalne enote za izvajanje del, tudi za namene urbanističnega izenačevanja in kompenzacije v skladu z določili občinskega prostorskega načrta (PRGC); c) določitev gradbenih tipov in tipov rabe, ki se sprejmejo pri ukrepih, če niso določeni v elaboratih občinskega prostorskega načrta z ustreznimi gabariti; d) določanje območij in stavb za razlastitev, ki so nujne za zagotavljanje doseganja ciljev po načrtu samo za občinske izvedbene načrte, izdelane na javno pobudo; e) program faz in rokov izvedbe predvidenih del in ekonomsko poročilo o glavnih stroškovnih dejavnikih v zvezi z deli; f) poročilo z oceno krajinskih vidikov načrta, če občinski izvedbeni načrt vključuje premoženje in kraje pod posebno zaščito na podlagi ZU 42/2004, sestavljeno ob upoštevanju pogojev iz Uredbe predsednika vlade (UPV) z dne 12. decembra 2005 z n.s.d., če se nanašajo, sorazmerno glede na nivo podrobnosti, določen v merilu, v katerem je predstavljen občinski izvedbeni načrt; g) tabele z deli za komunalno ureditev; h) opisno poročilo, ki opisuje cilje in pogoje za obveščanje po načrtu, razlaga njegovo vsebino, opisuje okvirno določitev potrebnih stroškov za njegovo izvedbo, določa roke, predvidene za izvedbo ter navaja prednostne naloge; i) izvedbena določila načrta vključno z vsemi potrebnimi opisi za dopolnitev grafičnih tabel ter pogoji in načini za izvajanje v njem predvidenih ukrepov; l) katastrski seznam stavb in območij, katerih razlastitev bi utegnila biti potrebna za izvedbo načrta.
P) Občan, ki želi vložiti predlog občinskega izvedbenega načrta (PAC) in si zagotoviti, da bo sprejet oz. odobren s strani občinskega odbora/sveta, mora na vložišču predložiti ustrezen kolkovan predlog.

Potrdilo o namenski rabi

Točka Vsebina postopka
A) S potrdilom o namenski rabi, predvidenim po 30. členu UPR 380/2011 in 1. odstavku 34. člena DZ 19/2009, se potrdijo namenska raba zemljišč in stavb, urbanistični parametri in indeksi ter razne omejitve v skladu z razvrstitvijo po občinskem prostorskem načrtu.
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
C) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.
D) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.
E) To potrdilo je predvideno za notarske listine, ki vsebujejo kupoprodajne, darilne pogodbe, zapuščinske določbe, delitve, kmetijske dejavnosti, izvedenska mnenja in cenitve ter za vse druge zakonsko dovoljene namene. Za izdajo potrdila o namenski rabi (CDU) lahko zaprosi državljan oz. pooblaščeni tehnični strokovnjak. Predlog za izdajo mora biti naslovljen na tehnični urad in se lahko odda pri vložišču Občine Sovodnje ob Soči oz. posreduje po elektronski pošti in/oziroma v predal certificirane elektronske pošte (PEC). Priložena mu mora biti potrebna dokumentacija. Predlogu mora biti priložen izvleček iz katastrskega načrta za nepremičnino oz. zemljišča, na katera se predlog nanaša, s čimer se omogoči pravilna določitev območja. Izdaja potrdila o namenski rabi je predvidena v 30 dneh od vložitve predloga in velja eno leto od izdaje. Predlog za izdajo potrdila o namenski rabi mora biti vložen na poli, kolkovani za 14,62 €. Kolek mora biti nalepljen na vlogi. Ob izdaji potrdila o namenski rabi morajo biti priloženi še eden ali več kolekov (glede na število strani, ki sestavljajo potrdilo o namenski rabi) in pristojbina tajništva (nakaznica za 5 € za največ pet parcel). Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi je takse prosta, če se nanaša na kmetijsko dejavnost (mali kmetijski lastniki) za zapuščine in razlastitvene odločbe.

Poenostavljena različica občinskega prostorskega načrta

Točka Vsebina postopka
A) Z DZ 21/2015 je bil razveljavljen predhodno veljavni 17. člen pravilnika za izvajanje Deželnega zakona 5/2007 in v njem je na novo sestavljen 8. člen, ki določa poenostavljen postopek za »nebistvene« urbanistične variante in uvaja novo prehodno ureditev za DZ 5/2007 za večjo zaščito tal in preprečevanje dodatnega krčenja kmetijskih območij ter naravnih tal.
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
C) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.
E) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.
F) Gre za variante na občinski ravni in zato deželna raven ni vključena v načrtovanje variant pri urbanističnih instrumentih: a) ki vsebujejo shematsko predstavitev strategij po načrtu oz. načrt sestave, v katerem so vsebovani pogoji iz 3. člena, upoštevane so omejitve iz 4. člena in operativni načini iz 5. člena DZ 21/2005; b) ki ne vsebujejo shematskega prikaza strategij za načrt oz. strukturni načrt, če so upoštevani pogoji in omejitve iz 9. člena DZ 21/2015.
G) Postopek za variante pri urbanističnih instrumentih na občinski ravni, ki vsebujejo shematski prikaz strategij za načrt oz. strukturni načrt (8. člen DZ 21/2015); občinska uprava objavi variantni projekt na občinski spletni strani, kasneje pa ga sprejme občinski svet; 1) Ko postane sklep o sprejemu pravnomočen, se z ustreznimi elaborati vloži na občinskem tajništvu za čas 30 koledarski dni, da lahko kdorkoli vpogleda vse njegove sestavne dele. 2) Občina o vložitvi takoj objavi obvestilo v deželnem uradnem listu ter ga objavi na občinski oglasni deski in v vsaj enem lokalnem dnevnem časopisu ali na spletni strani občine. V občinah z manj kot 10.000 prebivalci je mogoče takšno objavo zamenjati z izobešanjem obvestil. 3) V času objave lahko kdorkoli na občini vloži pripombe na varianto. 4) V istem roku lahko lastniki nepremičnin, za katere predstavlja varianta omejitve, vložijo ugovore, v zvezi s katerimi se je občina dolžna izreči. 5) Pred odobritvijo variante se občinska uprava posvetuje z ustrezno službo ministrstva za kulturno dediščino in dejavnosti, če na nepremičninah obstajajo omejitve na podlagi 2. dela ZU št. 42 z dne 22.1.2004 (Zakonik s področja kulturne dediščine in krajine v skladu z 10. členom Zakona (Z) 137 z dne 6.7.2002). 6) Po izteku roka se občinski svet izreče o ugovorih in pripombah, vloženih na občini, ter izvede morebitne posledične spremembe glede na določila Ministrstva za kulturno dediščino in okolje ter dogovore z inštitucijami. 7) Nato odobri posledično spremenjeno varianto oz. odloča o njeni predelavi in ponovnem sprejemu, lahko tudi samo delno. 8) Ponovni sprejem je potreben, če spremembe v skladu z 9. členom Odloka predsednika republike (OPR) št. 327 z dne 8.6.2021 (enotno besedilo zakonskih določil pravilnikov s področja razlastitve zaradi javne koristi) vsebujejo dodatne omejitve v zvezi z razlastitvijo in absolutno nezazidljivostjo. 9) Izvod odobrene variante in pravnomočen sklep v zvezi z njim se pošljeta v papirnati ali elektronski obliki deželni upravi za obdelavo podatkov v inštitucionalne namene. 10) Občina navedeni sklep objavi v skrajšani obliki v deželnem uradnem listu. 11) Varianta občinskega prostorskega načrta začne veljati naslednji dan po objavi v deželnem uradnem listu, potem, ko občina poskrbi, da se v deželnem uradnem listu objavi obvestilo o sprejemu sklepa občinske uprave, s katerim je bila varianta odobrena.
H) Hkrati z izdelavo variante mora biti uveden tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO - v skladu z 12. členom ZU 152/2006).
I) Za variante, ki ne vsebujejo shematskega prikaza strategij po načrtu, se za kasnejše faze po njegovem sprejemu s strani občinskega sveta upoštevajo zgolj navedeni postopki (9. člen DZ 21/2015). Variante z ustreznimi preverjanji vsebujejo natančne opredelitve in dopolnila, določila v zvezi z načrti ter prevladujoče predpise in vsa veljavna določila, ki urejajo izdelavo rednih urbanističnih instrumentov ter vsebujejo tudi poročilo, ki ga podpiše projektant, zadolžen za sestavo urbanističnega instrumenta in za katerega poda zaprisego odgovorni za postopek, s katerim se dokaže upoštevanje pogojev in omejitev.
L) Zakon uvaja tudi novo prehodno določbo k DZ 5/2007, ki zagotavlja boljšo zaščito tal in preprečuje dodatno krčenje kmetijskih površin ter naravnih tal v zvezi z odnosi in teritorialnimi posledicami umestitve proizvodnih dejavnosti (industrijskih, obrtnih in trgovskih). Novi člen 63-quinquies določa osem pogojev za formalno izpolnjevanje pogojev pri določanju novih con D in H oz. pri širitvi obstoječih ter nalaga obvezno predložitev dokazil o: a) dodatno dokazani potrebi po zazidavi glede na določila veljavnih občinskih urbanističnih instrumentov, v povezavi z novonastalim socialno-ekonomskim razvojem oziroma gibanji; b) prevladujoči zasičenosti območij, ki so že namenjena enakovrednim dejavnostim; c) prevladujoči zasedenosti že pozidanih nestanovanjskih gabaritov glede na skupno obstoječe gabarite za coni D in H; d) območju vpliva industrijskih aglomeratov deželnega pomena; e) morebitnem obstoju opremljenih ekoloških proizvodnih območij - EOPO, ki naj predstavljajo referenčno vrednost za prednostno umeščanje novih obrtnih in industrijskih dejavnosti; f) skladnosti s promocijskimi cilji za trajnostni razvoj, omejevanje rabe tal in preprečevanje razpršenosti poselitve; g) poslovni skladnosti področnih načrtov za področje trgovine z veljavnimi predpisi; h) urbanistični in okoljski združljivosti odločitve o umestitvi velikih trgovin. Navedeni pogoji se na podlagi izrecne volje zakonodajalca nanašajo na območja, namenjena industrijskim obratom za pridobivanje naravnih surovin, medtem ko se prepoved preoblikovanja con tipa F (posebnega ekonomskega pomena) in con tipa E (kmetijskih območij) uporablja pri umeščanju novih velikih prodajnih struktur.

Splošna varianta glede na občinski prostorski načrt PRGC

Točka Vsebina postopka  
A) Oblikovanje splošnih občinskih urbanističnih instrumentov in njihovih variant (občinskih prostorskih načrtov), ki ne spadajo v 63. člen in v II. poglavje DZ št. 21 z dne 25.9.2015 (določila s področja urbanističnih variant na občinski ravni in faktorja omejevanja rabe tal), zahteva upoštevanje vsebin in postopkov po členu 63 bis DZ 5/2007.  
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.  
C) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.  
D) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.  
E) Splošni urbanistični instrument vsebuje: a) cilje in strategije, tudi razdeljene po območnih enotah, ki jih želi občina dosegati z načrtom za opredelitev izvedbenih del ter za revizijo oz. posodabljanje načrta; b) sprejem podrobnih določitev in dopolnil z ustreznimi preverjanji za smernice in določila v zvezi z načrti ter za določanje nadrejenih predpisov; c) določitev ukrepov za zaščito in valorizacijo naravnih, okoljskih, kmetijskih, krajinskih in zgodovinskih virov z navedbo omejitev, povezanih z ohranjanjem v skladu z nadrejenimi predpisi; d) določanje območij za prestruktiranje in elementov, na podlagi katerih je to upravičeno in podrejeno morebitno določitev območij širjenja v povezavi s potrebo po zasedbi tal skladno s splošnim urbanističnim instrumentom; e) študijo geološkega hidravličnega stanja in plazovitosti zemljišča, z namenom, da se oceni okoljska združljivost določil načrta; f) določanje območij na občinskem ozemlju, namenjenih predelom s homogenimi značilnostmi glede na rabo skladno s predhodno obstoječimi objekti, gostoto poselitve, infrastrukturami in komunalnimi priključki; navedeni elementi se določijo glede na pretežno namembnost in namembnost, kot je navedena v urbanističnem instrumentu za posamezno območje; g) ureditev območij, ki jih načrtujejo in urejajo javni organi, katerim so z državnimi in deželnimi zakoni dodeljene specifične funkcije pri prostorskem načrtovanju v povezavi z njihovimi institucionalnimi cilji; h) ureditev območij, namenjenih izvedbi javnih objektov in opreme v skupnem in družbenem interesu na podlagi Uredbe predsednika deželnega odbora (UPD) št. 126 z dne 20.4.1995 (revizija deželnih urbanističnih standardov); i) opredelitev cestnih, železniških infrastruktur in infrastruktur za plovbo, mrež za oskrbo z vodo in energijo, sanitarnih objektov in ustreznih naprav, tehnoloških komunikacijskih omrežij.  
F) S splošnim urbanističnim instrumentom se lahko določijo omejitve glede nezazidljivosti, in sicer za: a) zaščito delov ozemlja in pozidanih območij v okoljskem, krajinskem in zgodovinsko-kulturnem interesu; b) funkcionalno zaščito infrastruktur in naprav javnega pomena; c) zaščito pred morebitnimi nevarnostmi za zdravje in varnost oseb ter stvari. Na območjih z omejitvami se razen v primeru izrecne prepovedi lahko umestijo dela za redno in izredno vzdrževanje obstoječe stavbne infrastrukturne dediščine.  
G) Splošni urbanistični instrument opredeljuje področja, na katerih se izvajanje odvija na podlagi priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) oz. drugih izvedbenih instrumentov.  
H) Splošni urbanistični instrument ureja uporabo prostora z grafičnimi instrumenti, določbami in opisi. Grafični instrumenti: 1) predstavitev posodobljenega stanja lokacij in obstoječih objektov ter določitev območij, na katerih obstaja naravno tveganje; 2) shematski prikaz strategije načrta, kot izhaja iz povzetka strukturnih elementov, v povezavi z določili iz načrta; 3) načrti po projektu. Določila in opisi vključujejo: 1) količinske preglednice urbanističnih in prostorskih podatkov; 2) poročilo z opisom projekta in vsebino sprememb, ki presegajo pogoje oziroma omejitve za izvajanje določil iz II. poglavja DZ 21/2015; 3) tehnične predpise za izvedbo.  
I) Postopek za oblikovanje urbanističnega instrumenta: 1) občinski svet daje smernice za pripravo novega splošnega urbanističnega instrumenta in njegovih variant, ki vplivajo na cilje in strategije. S smernicami se seznani deželno upravo, zainteresirane državne upravne organe, institucije in podjetja, ki opravljajo javne storitve, ter sosednje občine; 2) projekt za splošni urbanistični instrument oziroma njegovo varianto sprejme občinski svet in ga pošlje deželni upravi, ki o njem objavi obvestilo v deželnem uradnem listu; 3) splošni sprejeti urbanistični instrument se po objavi deponira pri občini za čas 30 koledarskih dni in je na vpogled komur koli. Obvestilo o vložitvi se objavi na oglasni deski in v vsaj enem lokalnem časopisu ali na spletni strani občine. Za občine z manj kot deset tisoč prebivalci se takšna oblika objave lahko nadomesti z izobešanjem plakatov; 4) v času vložitve lahko kdor koli občini posreduje pripombe. V istem roku lahko lastniki nepremičnin z omejitvijo po splošnem urbanističnem instrumentu vložijo ugovor, v zvezi s katerim se je občina dolžna izreči; 5) v 90 dneh od datuma prejema izvršljivega sklepa o odobritvi lahko občinski odbor, po posvetu s pristojno deželno službo in Ministrstvom za kulturno dediščino in kulturne dejavnosti, če obstajajo kulturno-varstvene omejitve na nepremičninah v skladu z razdelkom II ZU št. 42 z dne 22. januarja 2004 (Zakonik o kulturni in krajinski dediščini v skladu z 10. členom Zakona 137 z dne 6. julija 2002), občini sporoči omejujoče pridržke z obrazložitvijo; 6) v istem roku mora občina s pristojnimi upravni organi skleniti potrebne dogovore za morebitne spremembe namembnosti nepremičnin, ki spadajo v okvir javnega dobra in premoženja, s katerim razpolagata država ali dežela, ter dogovore z javnimi organi; 7) občinski svet po izteku roka odobri splošni urbanistični instrument s sklepom, ki ga v skrajšani obliki deželna uprava objavi v deželnem uradnem listu, če a) ni treba skleniti dogovorov oziroma so bili ti že sklenjeni; b) niso bili vloženi ugovori ali pripombe; c) niso izraženi pridržki s strani deželnega odbora; 8) če so izraženi pridržki deželnega odbora oziroma so bili vloženi ugovori ali pripombe na splošni urbanistični načrt, se občinski svet o njih izreče z obrazložitvijo ter odobri splošni urbanistični instrument z morebitnimi spremembami in jih sprejme oziroma se odloči, da ga je treba spremeniti. Ponovni sprejem je v vsakem primeru potreben, če predvidene spremembe vplivajo na cilje in strategije iz črke a) 3. odstavka oziroma če niso sklenjeni dogovori iz 13. odstavka; 9) sklep občinskega sveta in ustrezne listine iz 15. odstavka se posredujejo deželni upravi. V nadaljnjih 60 dneh deželni odbor potrdi izvršljivost načrta s sklepom, ki se v skrajšani obliki objavi v deželnem uradnem listu; 10) deželni odbor ne potrjuje izvršljivosti sklepa občinskega sveta samo za spremenjene dele, uvedene po sprejemu ugovorov in pripomb, ki so v nasprotju s cilji in strategijami, ter za dele, v katerih uvedene spremembe ne prispevajo k odpravi pridržkov s strani dežele; 11) če pridržki niso odpravljeni, predsednik deželnega odbora na podlagi predhodnega sklepa deželnega odbora, po posvetu s pristojno deželno službo, ki se izreče v 60 dneh od prejema sklepa občinskega odbora iz 15. odstavka, v nadaljnjih 30 dneh z odredbo odredi uvedbo odobrenega splošnega urbanističnega načrta sprememb, za katere se šteje, da so nujne, ter potrdi njegovo izvršljivost oziroma v primerih iz 2. povedi 15. odstavka odredi, da se navedeni sklep na novo oblikuje. Uredba predsednika dežele se v skrajšani obliki objavi v uradnem listu dežele; 12) v postopkih iz 12. in 18. odstavka se upoštevata razdelka I in II naslova 1 DZ št. 7 z dne 20. marca 2020 (Enotno besedilo predpisov s področja upravnega postopka in pravice do dostopa) z n.s.d.; 13) sektorski občinski načrti, izdelani na podlagi državnih oziroma deželnih zakonov in na samostojni predlog občine, so namenjeni urejanju načinov izvajanja družbeno, ekonomsko in okoljsko pomembnih dejavnosti na območju občine ter dopolnjujejo navedbe iz splošnega urbanističnega instrumenta ter, če je potrebno, predstavljajo njegovo varianto na občinski ravni, če so v njih upoštevana določila razdelka II DZ 21/2015. V obratnem primeru se upoštevajo postopki za sprejem in odobritev, predvideni v gornji črki H). Časovna veljavnost in zaščita splošnih občinskih urbanističnih instrumentov in njihovih variant na podlagi člena 63 bis.
L) Splošni urbanistični instrumenti in njihove variante, izdelani v skladu s členom 63 bis, trajajo neomejeno in začnejo odvisno od posameznega primera veljati naslednji dan po objavi v deželnem uradnem listu: a) sklep o odobritvi občinskega sveta iz 14. odstavka člena 63 bis; b) povzetek sklepa deželnega odbora o potrditvi izvršljivosti iz 16. odstavka člena 63 bis; c) obvestilo o Uredbi predsednika dežele iz 18. odstavka člena 63 bis.  
M) Za splošne urbanistične načrte, izdelane v skladu s členom 63 bis, velja 20. člen s področja zaščite za maksimalni rok dveh let. Občinski svet pri sprejemanju smernic iz 8. odstavka člena 63 lahko predvidi enako začasno neveljavnost ukrepov v nasprotju z navedenimi smernicami. V takšnem primeru mora biti sklepu občinskega sveta priložen ustrezen grafični elaborat z navedbo zaščitenih območij.  
N) Za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) velja zgoraj navedena zaščita. Zaščita ne velja za vsebine iz točke 2) črke a) 7. odstavka člena 63 bis. Za splošne urbanistične instrumente, izdelane v skladu s členom 63 bis, se upošteva 23. člen s področja prenehanja omejitev. Na območjih, urejenih z OPPN, na katerih gradbene ovire in omejitve na podlagi določil v načrtu prenehajo veljati, ker v petih letih od začetka veljavnosti načrta ustrezni izvedbeni načrti niso bili sprejeti. Pred odobritvijo variant na podlagi 23. člena se lahko sprejeme OPPN, če navedeni instrumenti predvidevajo potrebno opremo in storitve za potrebe oseb, ki bodo uporabljale obravnavana območja, oziroma če se dokaže, da so takšne zahteve izpolnjene z javnimi storitvami in opremo, če obstaja, ob upoštevanju območnih predpisanih omejitev in faktorja zazidljivosti, kot ga predvidevajo izvedbeni predpisi za splošni urbanistični instrument.  

Gradbeni posegi brez dovoljenj in soglasij

Točka Vsebina postopka
A) Gradbena dela brez dovoljenj in soglasij (16. člen DZ 19/2009 z n.s.d.) in gradbena dela, za katere je potrebna overitev (člen 16 bis DZ 19/2009 z n.s.d.), kar ustreza t.i. nacionalnemu overjenemu obvestilu o začetku del CILA iz člena 6 bis UPR 340/2001).
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
C) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.
D) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.

Gradbena dela brez dovoljenj in soglasij ter gradbena dela brez dovoljenj in soglasij z overitvijo v skladu s členoma 16 in 16 bis DZ 19/09 z n.s.d.

Točka Gradbena dela brez dovoljenj in soglasij na podlagi člena 16 Gradbena dela brez dovoljenj in soglasij z overitvijo na podlagi člena 16 bis
E) Za gradbena dela brez dovoljenj in soglasij v skladu s členom 16 ni zahtevana vložitev obvestila ali prijave oziroma drugo dejanje, ne glede na njegovo poimenovanje, in zanja ni zahtevana izvedba ugotovitev oziroma izdaja potrdil s strani občine (izjemo predstavljata dva primera, v katerih je pomembna začasnost del, v zvezi s katerimi se zahteva kasnejše obvestilo po datumu izvedbe), v vsakem primeru pa je izpostavljena potreba po upoštevanju določil, ki izhajajo iz raznih ureditev, katere vplivajo na gradnjo (statiko). Poleg navedenega izvajanje ukrepov v zvezi z nepremičninami, za katere obstaja zgodovinsko-umetniška in krajinsko okoljsko-varstvena zaščita, je potrebna predhodna izdaja mnenja in odobritve, zahtevanih v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno in krajinsko dediščino. Opredeljuje dela, ki se ob upoštevanju občinskih urbanističnih instrumentov, občinskih gradbenih pravilnikov in raznih predpisov, ki se upoštevajo na področju gradbeništva, lahko izvajajo zgolj na podlagi obvestila o začetku del z overitvijo usposobljenega tehnika, s priloženimi ustreznimi grafičnimi elaborati s prikazom del. V vsakem primeru je za dela na nepremičninah, zaščitenih v okviru zgodovinsko-umetniškega in krajinsko-okoljskega varstva, potrebna izdaja mnenja oziroma dovoljenja v skladu z zakonom s področja varstva kulturne dediščine in krajine. Gradbena dela brez dovoljenj in soglasij z overitvijo lahko trajajo največ 3 leta od sporočenega datuma o začetku del. Za izvedbo nedokončanega dela je potrebno novo obvestilo.
a) Redna vzdrževalna dela na obstoječem premoženju Izredna vzdrževalna dela v skladu s področnimi zakoni, vključno z delitvijo oziroma združevanjem nepremičninskih enot
b) Vse začasne konstrukcije na gradbišču, namenjene izvajanju gradbenih del, za katera niso zahtevana dovoljenja in soglasja za nujno potreben čas Spremembe namembnosti nepremičnin, dovoljene z občinskim urbanističnim instrumentom
c) Dela za odpravo arhitekturnih ovir, ki ne posegajo v gabarite stavbe Izvedba pritiklin k stavbam oziroma obstoječim nepremičninskim enotam, ki pomenijo spremembo prostornine, kot so notranja vrata, verande, objekti, ki se uporabljajo kot garaže, rastlinjaki, shrambe za orodje ali podobno v obsegu do 10 % koristne prostornine stavbe oziroma nepremičninske enote, če je namenjena stanovanjski rabi oziroma 5 % koristne površine, če je namenjena drugačni rabi od stanovanjske; navedeni ukrepi v nobenem primeru ne smejo obsegati povečanja za več kot 100 m3 koristne prostornine izvirnega objekta.
d) Začasni objekti, namenjeni raziskovanju zemljine za geognostične raziskave oziroma če se opravljajo izven pozidanega središča za največ 12 mesecev Izvedba nadstreškov na pritiklinah k stavbam oziroma obstoječim nepremičninskim enotam, tudi če so namenjene parkirišču, če jih ni mogoče izvesti v skladu s 16. členom
e) Melioracijska dela, izkopi oziroma premikanje zemljine na pritiklinah k obstoječim stavbam oziroma če se nahajajo na kmetijskih območjih ter odlaganje materiala za uporabo na gradbišču, če ne presega 30 m3 v času 12 mesecev Izvedba del za varčevanje z energijo na obstoječih stavbah ali nepremičninskih enotah, tudi če zahtevajo omejene spremembe prostornine v skladu s 37. členom
f) Dela za melioracijo, izkope oziroma premike zemljine oziroma za kmetijsko-gozdarsko-pašne namene, ki so tesno povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti in jih izvaja kmetovalec ter ne zahtevajo zamenjave površinske plasti iz strokovnih razlogov, če ne presegajo 2.000 m3 skupnega izkopa zemljine in ne zahtevajo zamenjave površinske plasti v debelini več kot 1 meter. Izvedba del za odpravljanje arhitektonskih ovir v obstoječih stavbah, če spreminjajo gabarite stavbe.
g) Sezonski premični rastlinjaki brez zidave, namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti in kmetijstvu-gozdarstvu-paši, pri čemer so izključena dela, namenjena preoblikovanju gozdnih površin. Športni objekti, ki ne vključujejo spremembe koristne prostornine, vključno s sezonskimi strehami na objektih.
h) Sezonski izkopi peska na lokacijah vzdolž obale, ki spada v rekreacijsko-turistično skupno dobro, in so potrebni za zagotavljanje rabe plaže s popravilom stanja po eroziji oziroma prenašanju peska zaradi vpliva morja. Zakonsko predvidena parkirišča za stavbe oziroma nepremičninske enote, vzemljena ali polvzemljena, izvedena v urbanističnih pritiklinah oziroma na drugih površinah z isto namensko rabo oziroma v urbanistično združljivih conah, če razdalja ne presega radiusa 500 m; občina lahko odobri večjo razdaljo, vendar ne več kot 1000 metrov, če navedene omejitve ni mogoče upoštevati; v skladu z določilom 2. odstavka 33. člena, v povezavi s črko c) 2. odstavka 3. člena je povezanost pritiklin določena v obvezujoči enostranski listini, ki se vpiše v nepremičninske evidence.
j) Stalne deponije oziroma odlagališča materiala in blaga na prostem, izvedena znotraj proizvodnih ali trgovinskih con, skladno z občinskimi urbanističnimi instrumenti, če so povezani z opravljanimi dejavnostmi in če so upoštevane višine ter razdalje, kot so določene za takšne cone. Izkopi in zakopi do 6.000 m3
k) Konstrukcijsko in funkcionalno začasni objekti za izpolnjevanje trenutnih in začasnih potreb za opravljanje dejavnosti, kulturne in športne prireditve, za katere je zahtevano zgolj dovoljenje, predvideno v besedilu zakonov s področja javne varnosti, namenjeni takojšnji odstranitvi po prenehanju dejavnosti.  
l) Izkopi in zakopi za vzdrževalna dela na podzemnih vodih vzdolž obstoječih prometnih povezav ter vsa dela za povezavo uporabnikov na obstoječe mreže za dobavo plina, električne energije, telekomunikacije, vodov in kanalizacijo, vključno z ustreznimi izkopi, polaganjem vodov in ponovnim zakopom.  
m) Izvedba pritiklin k obstoječim stavbam ali nepremičninskim enotam s prostornino do 25 m3 na nepremičninsko enoto oziroma če ne pomenijo spremembe prostornine in so namenjene vrtni opremi ali opremi za terase, za pečenje na žaru, območjem z igrali za nepridobitne namene ter vsa dela za okrasitev stavbe oziroma njenih pritiklin.  
n) Izvedba nadstreškov na pritiklinah k obstoječim stavbam ali nepremičninskim enotam, tudi tistim, namenjenim parkiranju, s katerimi se zasede največ 25 m2 pokrite površine na posamezno nepremičninsko enoto.  
o) Tlakovanje pripadajočih območij k obstoječim stavbam ali nepremičninskim enotam, tudi tistim, namenjenim parkiranju, če skupno ne zasedajo več kot 100 m2 površine na nepremičninsko enoto; takšna omejitev površine se ne upošteva, če se za izvedbo del uporabi drenažni material.  
p) Dela za vgradnjo toplotnih črpalk zrak-zrak z nominalno koristno toplotno močjo manj kot 12 kW.  
q) Vgradnja toplotnih sončnih naprav oziroma fotovoltaičnih naprav, ki se pritrdijo na strehe oziroma so del strehe na stavbah pod enakim naklonom in v isti smeri kot streha, brez zunanjih zbirnih rezervoarjev oziroma katerih sestavni deli ne spreminjajo gabaritov stavb in če površina naprave ni večja od površine strehe.  
r) Vgradnja posameznih vetrnih generatorjev v skupni višini največ 1,5 m s premerom največ 1 m, če ne spadajo v območje A in B0 oziroma med z njimi izenačene posamezne stavbe, kot so določene z občinskimi urbanističnimi instrumenti.  
s) Vgradnja naprav za proizvodnjo električne ali termične energije iz obnovljivih virov na stavbah ali njim pripadajočih območjih znotraj con, namenjenih proizvodnji ali trgovinski dejavnosti v skladu z občinskimi urbanističnimi instrumenti.  
t) Vgradnja vzemljenih cistern za UZP s prostornino do 13 m3 in izvedba tehnoloških naprav ter klimatizacije za stavbe oziroma nepremičninske enote ob upoštevanju pogojev in omejitev, kot jih določajo zakoni s tega področja.  
u) Izvedba elementov za urbanistično ureditev, kot so na primer območja z igrali, ki se ne uporabljajo v pridobitne namene, če ne povečujejo prostornine.  
v) Ograje, obzidja oziroma dvoriščna vrata za zapiranje zasebnih zemljišč, če ne spadajo v cono A oziroma B0 oziroma med posamezne, z njimi izenačene stavbe, če niso postavljeni na ustreznem pasu ob javnih prometnih povezavah oziroma površinah, namenjenih javnosti, razen če ne gre za nadaljevanje za izravnavo obstoječih sosednjih ograditev, tudi v lasti drugih oseb, enake vrste in z enakimi materiali oziroma ograje, uporabljene na kmetijskih območjih za pašnjo živine, ki niso stalno pritrjene na tla; v vsakem primeru za redno in investicijsko vzdrževanje suhograjenih zidov iz lokalnega kamna veljajo posebna določila o izjemah na podlagi 34. člena DZ 16/2008.  
w) Umestitev, sprememba oziroma odstranitev spominskih kamnov, grbov, napisov, tabel, dekoracij in podobnega ter oglaševalskih tabel oziroma napisov, smerokazov oziroma spomenikov, tudi ob javnih prometnicah oziroma na ustreznih pasovih ob javnih prometnih povezavah.  
x) Turistični namestitveni objekti na prostem in premične ureditve za nočitve, ki jih postavijo upravljavci turističnih objektov, če so izrecno umeščene v občinski urbanistični instrument in ob upoštevanju pogojev, predvidenih v Deželnem zakonu na področju turizma in pod naslednjimi pogoji: 1) če so mehanizmi za premikanje ohranjeni v delujočem stanju, 2) če nimajo nobene trajne povezave na tla, 3) če je priklope na tehnološke mreže mogoče kadar koli odstraniti.  
y) Lovske preže z dimenzijskimi omejitvami in omejitvami glede vrste v skladu z Deželnim zakonom s tega področja.  
z) Rušenje nezakonitih gradenj in vrnitev v prejšnje stanje.  
aa) Izvedba tehničnih objektov, ki so nujni po vgradnji potrebnih tehnoloških naprav za potrebe obstoječih stavb.  
bb) Dela na obstoječih stavbah za izvedbo kapi, napuščev, dimniških cevi oziroma dimnikov.  
2) Stavbe in območja, namenjena industrijski ali obrtni dejavnosti Prav tako se brez pridobivanja dovoljenj in prijave del lahko z overitvijo opravljajo variante, realizirane med izvedbo del na podlagi gradbenih dovoljenj oziroma potrjenih prijav o začetku dejavnosti, tudi namesto gradbenega dovoljenja in overjenih obvestil o začetku del, če spadajo dela po variantnih rešitvah med vrste del, navedene v členih 16 in 16 bis. V takšnem primeru zaradi variante ni treba prekiniti del na podlagi 42. člena in predstavljajo sestavni del postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma potrjeno prijavo začetka del, tudi namesto gradbenega dovoljenja, za glavna dela; v primeru nepredložitve je v odstavku 4 bis 51. člena predvidena denarna kazen, pri čemer se navedena obvestila lahko predložijo tudi pred izjavo o zaključku del in predstavljajo projektno posodobitev glavnih del.
a) Dela, potrebna za izvedbo, dopolnitev in vzdrževanje učinkovitosti oziroma prilagoditev tehnoloških naprav in ustreznih tehničnih prostorov skladno z običajnimi potrebami oziroma varnostnimi standardi, če služijo že obstoječi nepremičnini, ter vzdrževalna dela in premikanje cistern za hrambo in premikanje proizvodov z ustreznimi deli.  
b) Izvedba tehničnih prostorov, ki niso namenjeni zadrževanju delavcev in se izdelajo za zaščito aparatur oziroma sistemov, kot so na primer kabine za transformatorje, električna stikala, ventili za prestrezanje tekočin, postaje za prenos podatkov in ukazov, če so namenjeni trajnemu oskrbovanju stavbe in ob upoštevanju gradbenih parametrov, kot jih predpisujejo občinski urbanistični instrumenti.  
c) Sistemi za kanalizacijo tekočin po ceveh, kanalizacijo odpadnih voda in odprto kanalizacijo odpadnih voda, vključno z bazeni za obdelavo in posedalnimi bazeni ter jarki na prostem, namenjenimi postavitvi procesnih in oskrbovalnih cevi, če se izvedejo na območju, ki pripada stavbi.  
d) Vgradnja kolov za speljavo kovinskih cevi in cevi iz armiranega konglomerata v navadni ali sestavljeni izvedbi, nosilne kovinske brvi oziroma brvi iz armiranega konglomerata za prečkanje internih cest s procesnimi in pomožnimi cevmi ter medetaže, izvedene z železno nosilno konstrukcijo in odprtimi rešetkami za speljavo cevi in aparatur, ki se nahajajo znotraj stavb oziroma njim pripadajočih območij.  
e) Temelji, nosilna ogrodja in aparature na prostem za spremembo in izboljšavo obstoječih naprav ter oprema za premikanje surovin in izdelkov v razsutem stanju ter v pakirani obliki.  
f) Odlaganje zabojnikov oziroma podobnega, če prostor, ki ga zasedajo, predstavlja pokrita površina v obsegu največ 10 % pokrite površine obstoječe stavbe ali nepremičninske enote, ki ji pripada, oziroma do največ 120 m2 pokrite površine.  

Gradbeno dovoljenje

Točka Vsebina postopka
A) Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s 24. členom DZ 19/2009 »Deželni gradbeni zakonik« in z n.s.d.
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
C) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.
D) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.
E) V skladu z 2. odstavkom 24. člena DZ 19/2009 Občina Sovodnje ob Soči v 10 dneh od datuma vložitve zahteve predlagatelja obvesti o imenu odgovorne osebe za postopek v skladu s 4. in 5. členom Zakona št. 241 z dne 7. avgusta 1990 »Novi predpisi s področja upravnega postopka in pravice do dostopanja do upravnih dokumentov« z n.s.d. Zahteve se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu vložitve, razen v primeru izkazanih potreb, povezanih z javnim redom.
F) V šestdesetih dneh od predložitve zahteve pridobi odgovorna oseba, ki vodi ugotovitveni postopek, predpisana mnenja občinskih uradov in ostala mnenja v skladu z zakoni z obravnavanega področja ter po oceni skladnosti projekta z veljavnimi predpisi oblikuje osnutek odločbe, kateremu priloži podrobno poročilo s tehnično-pravno opredelitvijo zahtevanih del. Rok se skrajša na 30 dni, če je predpisana mnenja predložil že sam predlagatelj. V nobenem primeru v ugotovitvenem postopku ni treba preverjati verodostojnosti in popolnosti izjav za overitev, je pa občina dolžna uvesti postopke za njihovo vzorčno preverjanje. Načini preverjanja se določijo z občinskim pravilnikom. Če odgovorni za postopek meni, da je za izdajo gradbenega dovoljenja treba vnesti manjše spremembe v izvirni projekt, lahko v šestdesetih dneh takšne spremembe zahteva in opiše razloge za takšno zahtevo. Stranka se o zahtevanih spremembah izreče v določenem roku in če soglaša, je dolžna dokumentacijo dopolniti v naslednjih petnajstih dneh. S predlogom na podlagi tega odstavka se do rešitve vloge prekine tek zgoraj navedenega roka. Šestdesetdnevni rok lahko odgovorni za postopek prekine samo enkrat v tridesetih dneh od vložitve zahteve izključno na podlagi obrazloženega predloga z dokumenti, ki dopolnjujejo predloženo dokumentacijo, in z njimi upravni organ še ne razpolaga oziroma jih ne more pridobiti samostojno. V takšnem primeru rok začne ponovno teči od datuma prejema dopolnilne dokumentacije. Če v zgoraj navedenem roku niso doseženi dogovori, opravljena posvetovanja, pridobljena soglasja oziroma privolitve drugih organov javne uprave, ne glede na njihovo poimenovanje, oziroma če eden ali več zaprošenih upravnih organov ne soglaša in če razlog za nesoglasje ne temelji na popolni nezdružljivosti del, odgovorni pri pristojnem občinskem uradu uradno skliče srečanje vseh sodelujočih služb v skladu s 14. in naslednjimi členi Zakona 241/1990. Organi uprave, ki podajo pozitivno mnenje, se niso dolžni udeležiti dogovarjanja med zainteresiranimi službami in lahko pošljejo ustrezna soglasja, ki se upoštevajo pri določanju prevladujočega stališča za sprejem obrazložene odločitve o zaključku postopka v skladu z odstavkom 6 bis člena 14 ter Zakona 241/1990. Skupno srečanje služb lahko skliče pristojen občinski urad, tudi če je za izvedbo del treba pridobiti soglasja, ne glede na njihovo poimenovanje, od drugih upravnih organov, tudi od deželne uprave. Končno odločbo, ki jo občina vroči stranki, sprejme ta župan ali pa predstojnik oziroma odgovorni pri pristojnem občinskem uradu v skladu s 1. odstavkom 22. člena v petnajstih dneh od vložitve zahteve oziroma od zaključka uradnega srečanja pristojnih služb. Obrazložena odločitev o zaključku postopka, sprejeta v rokih iz členov 14 in 14 ter Zakona 241/1990, v vse namene predstavlja ustrezen naslov za izvedbo del. Rok iz prve povedi je določen na 30 dni z enako zapadlostjo, če predstojnik oziroma odgovorni za postopek predlagatelja obvesti o razlogih, zaradi katerih zahtevi ni mogoče ugoditi v skladu s členom 10 bis navedenega Zakona 241/1990. O izdaji gradbenega dovoljenja se javnost obvesti z objavo na oglasni deski. O izdaji se obvesti tudi predlagatelja. Glavni podatki iz gradbenega dovoljenja se navedejo na tabli, ki se postavi na gradbišču na načine v skladu z gradbenim pravilnikom.
G) Po preteku roka za sprejem končne odločbe, če odločba ni izdana in predstojnik oziroma odgovorni pri uradu oziroma župan niso obrazložili zavrnitve, se šteje, da je v zvezi z zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja prišlo do molka organa, razen v primeru, da obstajajo okoljske, krajinske ali kulturne omejitve, glede katerih se upoštevajo določila 9. odstavka 20. člena UPR št. 380/2001. Rok za izdajo gradbenega dovoljenja za dela iz 2. odstavka 19. člena je petinsedemdeset dni od datuma vložitve zahteve.

Krajinska soglasja

Točka Vsebina postopka
A) Postopek za izdajo krajinskega soglasja v pristojnosti Občine Sovodnje ob Soči v skladu z naslednjimi predpisi: ZU 42/2004 z n.s.d., DZ 5/2007, Zakonom 106/2011, Uredbo predsednika Dežele 0149/Pres., UPR 139/2010, Sporazumom med Deželo Furlanijo-Julijsko krajino in Ministrstvom za kulturno dediščino in kulturne dejavnosti, UPV 12.12.2005 z n.s.d. UPR 139/2010 je prenehal veljati na podlagi UPR 31/2017, ki določa, katera dela so izključena oziroma je zanje treba pridobiti soglasje v poenostavljeni obliki. V deželah s posebnim statutom morajo biti sprejeti ustrezni uskladitveni predpisi v 180 dneh od datuma začetka veljavnosti odločbe. V vmesnem času se v Deželi FJK še naprej upoštevajo veljavna deželna določila iz Uredbe predsednika dežele 149/2012. Dela iz priloge »A« se v vsakem primeru upoštevajo takoj.
B) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
C) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.
D) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.
Točka   Krajinsko soglasje – v skladu s 146. členom ZU 42/2004   Enostavno krajinsko soglasje – v skladu s 7. členom UPR 0149/Pres.
E) 1) Občina v 10 dneh od datuma predložitve zahteve neposredno zainteresirano stranko obvesti o začetku postopka z navedbo zakonskih določil ter imena in kontaktnih podatkov odgovornega za postopek. 1) Rok za zaključek postopka za izdajo ali zavrnitev izdaje enostavnega soglasja je 60 dni od prejema zahteve.
  2) Občina po preučitvi predložene dokumentacije in na podlagi ugotovitve, da je ta ustrezna, v 40 dneh od prejema zahtevka posreduje nadzorništvu izvod zahteve in mu priloži mnenje lokalne občinske krajinske komisije. 2) Občina v 30 dneh od datuma prejema zahteve, če jo pozitivno oceni, nadzorništvu posreduje dokumentacijo v zvezi z zahtevo in priloži predlog krajinskega soglasja.
  3) Nadzorništvo občini v 45 dneh od datuma prejema posreduje svoje mnenje. Če je mnenje negativno, nadzorništvo zainteresirane stranke vnaprej obvesti o zavrnilni odločbi v skladu s členom 10 bis Zakona 241/1990. 3) Nadzorništvo v 25 dneh od datuma prejema dokumentacije, ki jo je poslala občina, izrazi svoje obvezujoče mnenje, če je izid postopka pozitiven.
  4) Občina v 20 dneh od prejema mnenja nadzorništva poskrbi za izvedbo določil nadzorništva v mnenju. 4) Občina po pridobitvi obvezujočega mnenja nadzorništva v 5 dneh od njegovega prejema izda krajinsko soglasje, sicer se šteje, da je podan molk organa.
  5) Če v 45 dneh nadzorništvo ne izda mnenja, lahko občina v naslednjih 15 dneh skliče ustrezno uradno srečanje vseh pristojnih služb. Po preteku obeh rokov (45 + 15 dni) se občina izreče v zvezi z zahtevo za krajinsko soglasje. 5) Če nadzorništvo v 25 dneh, kot je navedeno zgoraj, NE poda svojega mnenja, občina izda krajinsko soglasje, saj se šteje, da je podan molk organa.
F)   V vsakem primeru je mnenje nadzorništva obvezujoče.   Če v 60 dneh od predložitve vloge niti občina niti nadzorništvo stranki ne posredujeta nobenega obvestila, se upoštevata osmi odstavek 2. člena in člen 2 bis Zakona 241/1990.

Uporabno dovoljenje

Točka Vsebina postopka
A) DZ 29/2017, s katerim je spremenjen 27. člen in razveljavljen 28. člen DZ 19/2009, nadomešča predhodno veljavno uporabno dovoljenje s potrjeno prijavo uporabnosti. Uporabnost nepremičnin potrdi usposobljeni tehnični strokovnjak (in ne občina) na podlagi preverjanja celotne dokumentacije, ki potrjuje varnostne, higienske in sanitarne pogoje, energetsko varčnost, da ni arhitektonskih ovir, skladnost del in vgrajenih naprav.
B) Postopek za prijavo potrjene uporabnosti namesto uporabnega dovoljenja v pristojnosti Občine Sovodnje ob Soči v skladu z 27. členom DZ 19/2009 z n.s.d.
C) Tehnični urad, področje za zasebne gradnje – urbanistiko, odgovorni za ugotovitveni del in postopek Paolo NONINO (Tel: 0481882001- Faks: 0481882447 – e-mail: tecnico@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it – certificirana elektronska pošta (PEC): comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
D) Obrazci, potrebni za obvestila, so naloženi na občinsko spletno stran v razdelku z obrazci. Za vložitev dokumentacije je pristojno vložišče na županstvu na Prvomajski ulici 140 v času uradnih ur.
E) Za informacije se lahko zaprosi pri tehničnem uradu županstva na Prvomajski ulici 140 po telefonu ali elektronski pošti oz. osebno v uradu v času uradnih ur.
F) Roki in način izvajanja postopka:
1) Stranka v 30 dneh od dokončanja del vloži potrjeno prijavo za dela, opisana v drugem odstavku 27. člena DZ 19/2009 z n.s.d.
2) Odgovorni za postopek preveri dokumentacijo po preteku 30 dni od vložitve prijave. V navedenem roku lahko urad odredi ustrezen ogled na kraju, da preveri, ali so izpolnjeni zakonsko predvideni pogoji.
3) Če se do izteka roka za ugotovitveni postopek ugotovijo pomankljivosti v zvezi s predpisanimi pogoji, odgovorni za postopek odredi prilagoditev izvedenih del v 60-dnevnem roku.
4) Če se uskladitev ne izvede, se upoštevajo redni ukrepi s področja nadzorništva in kazni iz razdelka VI DZ 19/2009 in izvedbenega pravilnika.
5) Odgovorni za postopek lahko samo enkrat prekine upravni postopek, da zahteva dopolnilno dokumentacijo, s katero organ javne uprave še ne razpolaga.
G) Objekti iz drugega odstavka DZ 19/2009 z n.s.d. se lahko začnejo uporabljati od datuma predložitve potrjene prijave uporabnosti pri občini, pri čemer mora biti nepremičnina prilagojena morebitnim določilom, ki jih organ odredi ob zaključku preverjanja.
H) Za preverjanje potrjenih prijav uporabnosti so pooblaščeni upravni organi.