Prijava rojstva

Ko se otrok rodi, morajo starši OBVEZNO prijaviti rojstvo otroka.
 Na podlagi izjave se v matični register vpiše matično dejstvo o rojstvu: gre za listino, na kateri so navedeni podatki otroka in njegovih staršev. 
Po zakonu je treba otroka vpisati v matični register občine v 10 dneh od dneva rojstva. Dokumente, ki so potrebni za prijavo rojstva, morajo predložiti starši (ali pooblaščenci). 

ROKI ZA PRIJAVO ROJSTVA:
Prijavo o rojstvu morajo predložiti starši novorojenca (če sta starša poročena, lahko rojstvo prijavi le eden od staršev) ali posebni pooblaščenec - oziroma pooblaščena oseba, lahko pa tudi zdravnik, porodničarka ali katera koli druga oseba, ki je prisostvovala porodu. Rojstvo je treba prijaviti:
  v roku 10 dni od rojstva v matičnem uradu Občine, v kateri se je otrok rodil, ali v Občini, kjer imata starša stalno prebivališče. Če starša nista sostanovalca, mora biti rojstvo prijavljeno v občini, kjer ima stalno prebivališče mati;
oziroma:
   v roku 3 dni od poroda pri upravi bolnišnice, kjer se je otrok rodil: na tak način bo rojstvo, razen če se starši ne odločijo drugače, matičarju zadevne občine posredoval direktor bolnišnice.
V primeru prepozne predložitve izjave je treba navesti razloge, zaradi katerih je prišlo do zamude. Ti razlogi bodo nato navedeni v matičnem registru.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za prijavo rojstva je potrebno predložiti potrdilo o rojstvu otroka: izda ga zdravstveno osebje, ki je prisostvovalo porodu.
Dokument je veljaven, če vsebuje naslednje informacije:
    • osebni podatki o otrokovi materi;
    • spol otroka;
    • informacije o porodu (kraj, datum in ura);
    • podatki o ustanovi, kjer se je otrok rodil.
Če ni mogoče pridobiti tega potrdila (ko noben zdravnik ni bil prisoten pri porodu), se lahko rojstvo prijavi s predložitvijo izjave o ugotovitvi poroda: izda ga zdravnik, ki je porodnici takoj po porodu nudil zdravstveno pomoč.
Če ni mogoče pridobiti niti te izjave, mora izjavitelj ob prijavi rojstva priložiti nadomestno izjavo, in sicer samoizjavo.

DAVČNA ŠTEVILKA:

Če starši tega niso še storili, bo davčna številka dodeljena neposredno preko Urada za register prebivalstva Občine stalnega prebivališča, ki bo avtomatično posredovala podatke Agenciji za javne prihodke. Agencija za javne prihodke bo nato davčno številko poslala po pošti na dom.

Oklici

Kdor se želi poročiti v Italiji s civilnim ali konkordatskim obredom, mora zaprositi za objavo oklicev v matičnem uradu občine stalnega prebivališča ali v eni od dveh občin v primeru različnih naslovov stalnega prebivališča bodočih zakoncev. V matičnem uradu bodo za vsak primer posebej preverili tako položaj prosilcev kot ustrezne dokumente.
Oba zaročenca se morata na določen dan zglasiti v matičnem uradu z veljavnim osebnim dokumentom (dovoljeno je pooblastilo, podpisano v izvirniku s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta).

Oklici so objavljeni za obdobje 8 zaporednih dni.
Zakonska zveza se lahko sklene 4 dni potem, ko so bili oklici objavljeni. Oklici so veljavni 180 dni.


STROŠKI:
če imata stalno prebivališče v tej Občini, kolek v vrednosti 16,00 EUR
če imata stalno prebivališče v različnih občinah:   2 koleka v vrednosti 16,00 EUR
 

Ločitev-razveza zakonske zveze pred matičarjem

V skladu z 12. členom UZM 132/2014 lahko zakonca pred matičarjem skleneta dogovor o prenehanju življenjske skupnosti, dogovor o razvezi ali prenehanju civilnopravnih učinkov zakonske zveze, ali dogovor o spremembi pogojev ločitve ali razveze zakonske zveze, v občini:
- stalnega prebivališča enega od zakoncev
- ali občine, v kateri je bilo vpisano matično dejstvo v register (občine, v kateri je bila sklenjena zakonska zveza)
- ali občine, v kateri je bila v matični register prepisana listina o zakonski zvezi, ki je bila sklenjena s konkordatskim/verskim obredom v isti občini ali sklenjena v tujini.

Vsaka stranka matičarju osebno odda izjavo o namenu ločitve ali prenehanja civilnopravnih učinkov zakonske zveze ali razveze zakonske zveze, z neobvezno pomočjo odvetnika (kateremu ni treba sestaviti nikakršnega sporazuma za registracijo).
TA možnost je izključena, če imata zakonca:
- mladoletne otroke
- nesposobne polnoletne otroke 
- otroke s težjo obliko invalidnosti v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Z. 104/1992
- otroke brez zadostnih ekonomskih sredstev za samostojno preživljanje.
Sporazum, ki ga določa 12. člen UZM 132/2014 ne more zadevati »sporazuma o prenosu kapitala«  Zato je treba, v prisotnosti matičarja, iz sporazuma izključiti vsako klavzulo v zvezi s premoženjem.
V dokumentu, ki vsebuje izjave obeh strank, se navede rok, ki ni krajši od 30 dni in v katerem se bosta zakonca ponovno zglasila in potrdila dogovor.
Če bosta zakonca ob predvidenem datumu odsotna, dogovor ne bo potrjen, odložitev pa ne bo mogoča.
V primeru ločitve se datum, od katerega dalje se lahko predloži zahteva za razvezo zakonske zveze ali prenehanje civilnopravnih učinkov, izračuna po 12 ali 6 mesecih ( v primeru sporazumne ločitve):
- od dneva nastopa zakoncev pred predsednikom splošnega sodišča v postopku prenehanja življenjske skupnosti;
- od datuma potrjenega v ločitvenem sporazumu, ki je bil dosežen s sporazumom o pomoči pri pogajanju;
- od datuma listine, ki vsebuje dogovor o ločitvi, sklenjen pred matičarjem, pod pogojem, da je bil naknadno izdan tudi potrditveni akt.

Prijava smrti

Če je oseba umrla doma, se smrt mora prijaviti matičnemu uradu občine, v kateri je oseba umrla, v 24 urah od trenutka smrti.
Smrt mora prijaviti eden od svojcev ali sostanovalcev pokojne osebe, pooblaščenec ali oseba, ki je obveščena o smrti. V uradu pripravijo listino o smrti in izdajo dovoljenje za pokop ter obvestijo pristojno osebo v Uradu za register prebivalstva, da posodobi podatke v arhivu ali prijavi smrt pokojnika občini, kjer je imel stalno prebivališče, če je imel stalno prebivališče izven občine Sovodnje ob Soči.
Smrt osebe, ki je umrla v bolnišnici, domu za ostarele ali v podobnem zavodu, mora prijaviti direktor ustanove, v kateri je oseba umrla, tako da matičarju pristojne Občine posreduje po uradni dolžnosti obvestilo o smrti skupaj z obrazcem ISTAT in potrdilom o obdukciji.

POGOJI
Smrt je nastopila na ozemlju občine Sovodnje ob Soči

POTREBNI DOKUMENTI
Potrdilo o smrti ISTAT, ki ga je izdal zdravnik in zdravniško potrdilo o smrti, ki ga je izdal mrliški preglednik.
Za ime mrliškega preglednika je mogoče zaprositi v bolnišnici.

ROKI ZA PRIJAVO
24 ur od smrti.