VPIS V SEZNAM ČLANOV VOLILNEGA ODBORA

Kdor bi rad opravljal funkcijo skrutinatorja na volišču, se lahko vpiše v seznam članov volilnega odbora. Člane volilnega odbora imenuje Občinska volilna komisija iz tega seznama, ko se odvijajo volitve.

POSTOPEK
Za vpis v seznam je treba Občini stalnega prebivališča predložiti pisno prošnjo. Osebno se je treba zglasiti na volilnem uradu, kjer bo treba izpolniti vlogo s samoizjavo o poklicu in stopnji izobrazbe. Vlogo je mogoče poslati tudi po pošti, faksu ali elektronski pošti na naslov anagrafe@comune.savognadisonzo.go.it: obrazec je mogoče prenesti s spletne strani Občine. Poleg izpolnjenega obrazca je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta. 

POGOJI ZA VPIS V SEZNAM
biti volivec v občini Sovodnje ob Soči
uspešen zaključek obveznega šolanja

 IZKLJUČITEV
Funkcije člana volilnega odbora ne smejo opravljati:
uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve, pošto in telekomunikacijo ter za promet
aktivni pripadniki oboroženih sil
zdravniki lokalne zdravstvene enote, ki opravljajo naloge nekdanjih pokrajinskih zdravnikov, uradnih zdravnikov in občinskih zdravnikov;
občinski tajniki in občinski uslužbenci, ki so zaposleni v občinskem volilnem uradu ali ki so bili določeni za opravljanje storitev v občinskem volilnem uradu
kandidati na volitvah, za katere poteka glasovanje

OBDOBJE
Predložitev vloge je možna od 1. oktobra do 30. novembra vsakega leta. Po vpisu na seznam ni potrebno ponoviti postopka v naslednjem letu.

ROKI ZA IZDAJO DOKUMENTOV
Takoj po vložitvi prošnje je izdano potrdilo o prejemu prošnje.  Postopek vpisovanja osebe v seznam se dejansko zaključi do naslednjega januarja. Če prosilec ne more biti vpisan v seznam, prejme na dom pismo z obrazložitvijo..

KORISTNE INFORMACIJE
Kdor se želi odpovedati funkciji člana volilnega odbora, lahko zaprosi za izbris iz seznama, tako da predloži pisno prošnjo najpozneje do decembra vsakega leta. Za prejemke članov volilnega odbora ni predvideno plačilo davka od dohodkov fizičnih oseb (IRPEF), zato jih ni potrebno prijaviti. V obdobju volitev, in sicer med 25. in 20. dnem pred datumom volitev, se Občinska volilna komisija sestane na javni seji ter iz seznama vpisanih imenuje člane volilnega odbora, ki bodo delovali na voliščih. Možna je odpoved zaradi resnega zadržka v roku oseminštiridesetih ur od prejema uradnega obvestila o imenovanju, tako da se volilnemu uradu vrne prejeti izvirnik obvestila o imenovanju (ne po faksu, ne po pošti).

ZAKONSKI PREDPISI
Zakon 95/89 in Zakon 53/90, kot ju je spremenil 9. člen zakona 120/99

VPIS V SEZNAM PREDSEDNIKOV VOLILNEGA ODBORA

Predsednik volilnega odbora nadzoruje potek volilnih postopkov na volišču, za katerega je bil zadolžen.

POGOJI ZA VPIS V SEZNAM
1) biti volivec v občini Sovodnje ob Soči
2) dokončana višja srednja šola

IZKLJUČITEV
1) uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve, pošto in telekomunikacijo ter za promet
2) aktivni pripadniki oboroženih sil
3) zdravniki lokalne zdravstvene enote, ki opravljajo naloge nekdanjih pokrajinskih zdravnikov, uradnih zdravnikov in občinskih zdravnikov;
4) občinski tajniki in občinski uslužbenci, ki so zaposleni v občinskem volilnem uradu ali ki so bili določeni za opravljanje storitev v občinskem volilnem uradu
5) kandidati na volitvah, za katere poteka glasovanje

OBDOBJE VPISOVANJA
Predložitev vloge je možna od 1. oktobra do 31. novembra vsakega leta. Po vpisu na seznam ni potrebno ponoviti postopka v naslednjem letu. Postopek vpisovanja osebe v seznam se dejansko zaključi do naslednjega januarja.
Oseba je tako trajno vpisana v seznamu, dokler ne zaprosi za izbris iz seznama. Funkcija predsednika preneha le po dopolnitvi sedemdesetega leta starosti ali če oseba preneha izpolnjevati predpisane pogoje. Predsednika volilnega odbora imenuje ob priliki izvedbe volitev predsednik pritožbenega sodišča, ki izbira med osebami, vpisanimi v seznam.  Župan uradno obvesti zainteresirane osebe o njihovem imenovanju.

KATERE SO NALOGE PREDSEDNIKA VOLILNEGA ODBORA?
Predsednik je odgovoren za pravilen potek volilnih postopkov: organizacijo, varnost, pripravo zapisnikov, itd., pri tem pa mu pomaga član volilnega odbora, ki prevzame funkcijo podpredsednika in ki ga imenuje sam predsednik. 

KOLIKO ZNAŠA PREJEMEK ZA PREDSEDNIKA IN TAJNIKE?
Predsedniki in tajniki volišča so upravičeni do prejemka, čigar znesek je odvisen od vrste volitev in števila volilnic, ki so potrebne za glasovanje.
Za prejemke, izplačane zaposlenim za obdobje, ko delajo na voliščih, se ne obračunava prispevek za socialno varnost in se ne obračunavajo davki.  Glede davčnih odtegljajev je treba opozoriti, da drugi odstavek 9. člena Zakona št. 53 z dne 21. 3. 1990 določa, da so prejemki članov volilnega urada iz zakona št. 70 z dne 13. 3. 1980, pavšalno določena povračila stroškov, za katere se ne obračunavajo odtegljaji ali davki (vključno tisti, ki zadevajo potrdilo o plačilu) ter ne prispevajo k nastanku davčne osnove za namene obdavčenja.
Če je član volilnega odbora zaposlena oseba, je upravičena do kompenzacijskega dopusta, in sicer en dan dopusta na vsak dan dela na volišču, če se v okviru njegove službe ta dan ne šteje kot delovni.

VOLILNA IZKAZNICA

Volilna izkaznica je trajni dokument, s katerim se uveljavlja volilna pravica na volitvah z nastopom polnoletnosti. Osebna volilna izkaznica, uvedena od leta 2000, velja za 18 volitev. Izda ga občina, kjer je volivec registriran. Izkaznico je treba hraniti in jo ob vsakih volitvah predložiti skupaj z osebnim dokumentom predsedniku volišča.
Državljan lahko zahteva novo volilno izkaznico v primeru:
izgube - v volilnem urad imetniku izdajo dvojnik volilne izkaznice
obrabe- imetniku bodo dvojnik volilne izkaznice izdali, potem ko bo vrnil obrabljeni izvirnik
izpolnitve vseh 18 prostorov - nova izkaznica bo izdana na okencu, ob predložitvi in preklicu prejšnje izkaznice.
V obdobju pred volitvami je delovni čas v volilnem uradu podaljšan za javnost, ki je o tem ustrezno obveščena.