Sprememba naslova stalnega prebivališča

Občan, ki znotraj Občine Sovodnje ob Soči želi spremeniti bivališče in/ali občan, ki se seli iz druge italijanske občine ali tujine, mora nov naslov prebivališča sporočiti Uradu za register prebivalstva Občine, v katero se namerava preseliti, v roku 20 dni od datuma selitve.

KDO LAHKO PRIJAVI SPREMEMBO STALNEGA PREBIVALIŠČA:
polnoletna oseba;
katerikoli polnoletni član družine, če naslov spreminja celotna gospodinjska skupnost;
pooblaščena polnoletna oseba s pisnim pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice prosilca;
Obrazec morajo obvezno podpisati VSI polnoletni člani gospodinjske skupnosti.
  

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:
izpolnjen obrazec s podpisi vseh polnoletnih oseb ter, za vsakega člana, original ali fotokopija osebnega dokumenta;
izjava o lastništvu registriranih vozil;
pisno soglasje lastnika nepremičnine, če prijavitelj ni lastnik nepremičnine;
pisno soglasje enega od staršev mladoletne osebe, ki prijavi prebivališče na naslovu, ki se razlikuje od naslova stalnega prebivališča izjavitelja - starša.
    

NAČIN ODDAJE VLOGE ZA SPREMEMBO PREBIVALIŠČA:
na uradu;
s priporočenim pismom s povratnico, naslovljenim na Comune di Savogna d’Isonzo –  Občina Sovodnje ob Soči, Urad za register prebivalstva, Via I° Maggio / Prvomajska ulica 140 - 34070 Savogna d’ Isonzo – Sovodnje ob Soči;
po elektronski pošti na naslov anagrafe@comune.savognadisonzo.go.it ali po certificirani elektronski pošti (PEC) na comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it.
V primeru predložitve vloge po točkah 2, 3 in 4 je treba vlogi priložiti zahtevano dokumentacijo, skenirano izjavo z lastnoročnim ali digitalnim podpisom (v primeru vložitve po e-pošti ali certificirani elektronski pošti) ter fotokopijo osebnega dokumenta prosilca in drugih družinskih članov.
 

POSTOPEK SPREMEMBE NASLOVA PREBIVALIŠČA:
Uradna oseba za register prebivalstva registrira prijavo novega prebivališča/spremembo naslova v dveh zaporednih delovnih dneh od datuma predložitve vloge. Datum začetka upravnega postopka spremembe prebivališča se ujema z datumom, na katerega je vloga oddana. Uradna oseba za register prebivalstva nato v 45 dneh od vpisa prošnje za spremembo prebivališča preveri verodostojnost posredovanih podatkov s preverjanjem na kraju.  Če uradna oseba za register prebivalstva po poteku omenjenega roka ne sporoči negativnega izida preverjanja, je vloga sprejeta.
  
DODATNA DOKUMENTACIJA, KI JO PREDSTAVI DRŽAVLJAN EVROPSKE UNIJE, KI PREBIVALIŠČE V ITALIJI PRIJAVLJA PRVIČ
 ZAPOSLENI DRŽAVLJANI EVROPSKE UNIJE:
Dokumentacijo, ki dokazuje, da je oseba zaposlena ali samozaposlena (npr. kopija pogodbe o zaposlitvi, zadnji plačilni list, izjava delodajalca o veljavnosti pogodbe z originalnim podpisom in priloženo fotokopijo osebnega dokumenta delodajalca, potrdilo o vpisu v INPS ali INAIL, vpis v poklicni register, vpis v Trgovinsko zbornico itd.).
DRŽAVLJANI EVROPSKE UNIJE, KI RAZPOLAGAJO Z ZADOSTNIMI FINANČNIMI SREDSTVI ZA BIVANJE (NEZAPOSLENI):
Samoizjava o imetju zadostnih finančnih sredstev, da ne bi postali breme za sistem državne socialne pomoči. 
Kopija sklenjenega zdravstvenega zavarovanja, ki krije zdravstvena tveganja na državnem območju in velja vsaj eno leto, oziroma kopija enega od sledečih obrazcev: E106, E120, E121 (ali E33), E109 (ali E37);
Študenti – dokazilo o vpisu v izobraževalno ustanovo ali v program poklicnega izobraževanja.
DRŽAVLJANI EU, KI SE PRIDRUŽIJO SORODNIKU DO PRVEGA KOLENA, ČE IMA DRŽAVLJAN EU ŽE PRIJAVLJENO PREBIVALIŠČE:
V skladu z 2. čl. ZU 30/2007 se za »družinske člane« štejejo naslednje osebe: zakonec, neposredni potomci, ki so mlajši od 21 let in so vzdrževani člani, ter otroci zakonca, ki so mlajši od 21 let in so vzdrževani člani, vzdrževani neposredni predniki prijavitelja in zakonca.
Kopija originalnih listin,v skladu s predpisi o prevajanju in overitvi, za prebivanje (npr. poročni list z imenom zakonca, rojstni list z navedbo staršev za potomca ali prednika).
Vpis družinskega člana v register prebivalstva predvideva, da je državljan EU zaposlen oz. da razpolaga z zadostnimi sredstvi za preživljanje sebe in svoje družine, in sicer po kriterijih, ki jih določa črka b) tretjega odstavka 29. čl. ZU št. 286 z dne 25. julija 1998, ki so vsako leto ponovno ocenjeni.
Vsi predniki in potomci, starejši od 21 let – izjava o živetju kot vzdrževani član, ki jo predloži državljan EU, ki razpolaga s posameznimi pogoji za bivanje (zaposlitev, razpolaganje z zadostnimi sredstvi za preživetje, zdravstveno zavarovanje itd.).
 

Register začasnega prebivalstva

Pogoji za vpis v register začasnega prebivalstva so:
 - začasno prebivališče v občini najmanj 4 mesece;
- dovoljenje za prebivanje za obdobje vsaj enega leta;
 
 Potrebni dokumenti:
 - izpolnjen in podpisan obrazec
- osebni dokument, po možnosti potni list 
- davčna številka (italijanska)
- mednarodno zdravstveno zavarovanje za obdobje vsaj enega leta (če je v tujem jeziku, mora biti priložen overjen prevod. Če je dokument preveden v Italiji, ga mora overiti sodišče);
- nadomestna dokazilna izjava o imetju zadostnih finančnih sredstev za samostojno bivanje (z navedbo zneska);
 Vpis v register začasnega prebivalstva izključuje izdajo potrdil iz registra prebivalstva.
 

AIRE - Register italijanskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini

Italijanski državljani s stalnim prebivališčem v tujini se morajo vpisati v AIRE, register italijanskih državljanov v tujini. Ta »posebni« register je predviden z Zakonom 470/88 in predstavlja povezavo med italijanskim državljanom v tujini in določeno občino v Italiji, kar omogoča njegov vpis v volilne imenike.
Državljani, vpisani v register AIRE, imajo v občini pravico pridobiti naslednje dokumente:
- osebno izkaznico;
- delovno knjižico;
- izpisek iz registra prebivalstva in matičnih registrov (kot so zabeleženi pri matičnem uradu, oziroma prepise;
- volilne izkaznice ali morebitne dvojnike.
Ker je občina, v kateri se vodi register AIRE, tudi občina, ki vodi volilne imenike, bo državljan volilni upravičenec v tej občini. 

Vpis v register se opravi:
- zaradi preselitve kraja bivanja iz določene občine v Italijanski republiki v tujino;
- zaradi preselitve kraja bivanja iz druge Občine, v kateri je bil posameznik vpisan v register AIRE, če se v Občini, v kateri se zaprosi vpis v register AIRE, nahajajo sorodniki, ki so vpisani v register AIRE ali register stalnega prebivalstva;
- zaradi prepisa tujega potrdila iz matičnega registra o rojstvu;
- zaradi prevzema italijanskega državljanstva;
- zaradi sodno potrjenega prebivanja v tujini.

Vpis v register AIRE ni potreben za: 
- italijanske državljane, ki se odpravijo v tujino za obdobje, krajše od dvanajstih mesecev. 
- italijanske državljane, ki se odpravijo v tujino zaradi sezonskega dela; 
- stalno zaposleni državni uslužbenci, ki opravljajo službo v tujini, ter člani skupnega gospodinjstva, o katerih so bile lokalne oblasti obveščene v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih in konzularnih odnosih iz leta 1961 in 1963, ratificirana z zakonom št. 804 z dne 9. 8. 1967.

Italijanski državljani, ki se preselijo iz italijanske občine v tujino, morajo v 90 dneh po izselitvi dati izjavo o prenosu stalnega prebivališča na konzularni urad, pristojen za okrožje, v katerega se je državljan preselil. V vsakem primeru je mogoče urediti osebni položaj na pristojnem konzulatu, tudi po preteku predpisanih 90 dni.
Registracija v AIRE poteka istočasno z izbrisom iz registra prebivalstva - APR in se začne z dnem, ko Uradna oseba za register prebivalstva prejme izjavo, ki jo je državljan podal konzularnemu uradu. Če oseba pred odhodom prijavi občini, v kateri prebiva, namero, da bo svoje prebivališče prenesla v tujino, bo datum registracije sovpadel z datumom prijave na občino, pod pogojem, da se zainteresirana oseba v roku 90 dni zglasi pri pristojnem konzularnem uradu, da poda izjavo o premestitvi prebivališča, ki jo občina prejme v enem letu po izselitvi. Če pa oseba ne bo šla na pristojni konzularni urad, bo zaradi nedosegljivosti izbrisana iz registra prebivalstva (APR) po enem letu od izjave na občini.

Izbris iz registra AIRE se opravi:
- zaradi vpisa v register stalnih prebivalcev v občini, v kateri je bil posameznik vpisan v register AIRE po vrnitvi v domovino;
- zaradi vrnitve iz tujine v drugo italijansko občino;
- zaradi smrti oziroma s sodno odločbo razglašene domnevne smrti;
- zaradi prenehanja državljanstva Italijanske republike;
- zaradi vpisa v register AIRE druge občine;
- zaradi nedosegljivosti na naslovu ob dveh zaporednih splošnih popisih prebivalstva ali sto let po rojstvu osebe v odsotnosti gotovih informacij, ali je oseba še živa.

POGOJI
Italijansko državljanstvo; izpolnjevanje navedenih pogojev

ZAKONSKI PREDPISI
Z 470/88, UPR 323/80 (pravilnik o registru AIRE)