Potrdila iz registra prebivalstva

»Potrdilo« je dokument, ki ga izda organ javne uprave ter s katerim se sporočajo, prikazujejo in priznavajo tretjim osebam položaji, osebne lastnosti in dejstva, ki so navedena v imenikih, seznamih in javnih registrih ali ki jih v vsakem primeru potrjujejo nosilci javnih funkcij (črka f 1. čl. UPR 445/2000).
Potrdila so torej listine, s katerimi lahko posameznik dokaže tretjim osebam dejstva, stanja in položaje, ki jih vsebujejo javni registri.
Potrdila iz registra prebivalstva dokazujejo podatke iz registra stalnih prebivalcev v občini.
Osebe s stalnim prebivališčem v občini Sovodnje ob Soči lahko zaprosijo občinski demografski urad za izdajo naslednjih potrdil iz registra prebivalstva:
 Potrdilo o gospodinjski skupnosti: potrdilo, ki dokazuje sestavo gospodinjske skupnosti;
Potrdilo o stalnem prebivališču: potrdilo, ki dokazuje naslov stalnega prebivališča subjekta;
Potrdilo o samskem stanu: potrdilo, ki dokazuje neobstoj zakonske zveze (samski stan, vdovstvo, samski stan po razvezi zakonske zveze);
Potrdilo o življenju potrdilo, ki izkazuje, da je občan živ;
državljanstvo: potrdilo, ki dokazuje, da ima oseba italijansko državljanstvo;
vdovstvo: potrdilo, ki dokazuje vdovstvo.
 Potrdila, ki jih izdaja en urad in se nanašajo na isto osebo, morajo biti združena v enem dokumentu (40. čl. UPR 445/2000): gre za skupna potrdila.
 Potrdila iz registra prebivalstva veljajo šest mesecev od datuma izdaje (41. čl. UPR 445/2000). Uporabljajo se lahko po izteku roka, če oseba na koncu dokumenta izjavi, da se podatki, navedeni na istem potrdilu, niso spremenili od datuma izdaje. Potrdila o položajih in dejstvih, ki se ne bodo spreminjala (npr. rojstvo, smrt) veljajo za nedoločen čas.
 Potrdila, ki jih izdajajo organi javne uprave, se uporabljajo izključno v razmerjih med subjekti zasebnega prava ter morajo vsebovati sledeči stavek, sicer je potrdilo nično: »To potrdilo ni veljavno za predložitev javni upravi ali zasebnim izvajalcem javnih storitev (40. člen UPR št. 445 z dne 28.12. 2000, kot je bil spremenjen z Zakonom št. 183 z dne 12 11. 2011) V razmerjih z organi javne uprave se namesto potrdil vedno predložijo nadomestne izjave potrdil.

POGOJI
Stalno prebivališče v občini Sovodnje ob Soči ali vpis v register AIRE.

STROŠKI
Za potrdila iz registra prebivalstva je treba plačati upravno takso v višini, razen v zakonsko opredeljenih primerih, ki jih mora stranka navesti v trenutku vložitve zahtevka na ustreznem obrazcu; poleg tega je treba za kolkovana potrdila plačati še 0,52 EUR za upravne stroške. Za nekolkovana potrdila pa upravni stroški znašajo 0,26 EUR.

POTREBNI DOKUMENTI
Veljaven osebni dokument
Za izdajo kolkovanih potrdil, za katere je potrebno plačilo upravne takse v višini 16 EUR, je potreben tudi kolek.

ROKI ZA IZDAJO DOKUMENTOV
Takojšnja izdaja

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 223/1989 (Pravilnik o registru prebivalstva); UPR 396/2000 (Pravilnik o delovanju matičnega urada); UPR 445/2000 (Zakonske določbe o upravni dokumentaciji)

Zgodovinska potrdila

Zgodovinska potrdila iz registra prebivalstva potrjujejo pretekla stanja, na primer seznam družinskih članov ali naslov prebivališča fizičnih oseb. Status družine se lahko nanaša na neki določen datum, ki ga navede prosilec (na primer na dan smrti), ali na seznam družinskih članov v določenem obdobju. Zgodovinska potrdila (o prebivanju, zakonskem stanu, državljanstvu) se nanašajo na čas pred dnevom vloge in se lahko navezujejo le na osebe, ki prebivajo ali so prebivale na območju občine.
Zakonsko je predvidena izdaja potrdil na obrazcih s koleki, razen za rabo, za katero zakon določa izjemo.
Za izpisek lahko zaprosi kdorkoli na osnovi utemeljene vloge, osebno ali po pošti. V slednjem primeru bo izpisek dostavljen na dom po plačilu taks in morebitnih kolekov, če so ti predvideni.

POGOJI
Stalno prebivališče v občini

STROŠKI
Občinska tarifa je odvisna od rabe (0,26 EUR za nekolkovani dokument ali 0,52 EUR za kolkovani dokument); potreben je tudi kolek v vrednosti 16,00 EUR razen v primerih oprostitve, predvidenih z zakonom.
Za vsako zgodovinsko potrdilo, za katerega je treba po arhivih iskati ročno, je predviden strošek v skladu s tabelo D iz Priloge k Zakonu 604/1962 (oziroma 5,16 EUR za kolkovane ter 2,58 EUR za nekolkovane izpiske)

POTREBNI DOKUMENTI
Veljaven osebni dokument

ROKI 
Izdaja je predvidena v 20 dneh po vložitvi zahteve, vendar se rok zaradi zapletenosti zadeve lahko podaljša.

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 223/1989
 

Nadomestne dokazilne izjave

Nadomestna dokazilna izjava je dokument, s katerim oseba poda izjavo o stanjih, dejstvih in osebnih lastnostih, s katerimi je neposredno seznanjena, v skladu z zakonskimi predpisi (UPR 445/2000). Nadomestna dokazilna izjava ne sme vsebovati izjav v zvezi s prihodnostjo, izjav volje ali izjav o prevzemu obveznosti.
Nadomestne dokazilne izjave lahko zadevajo tudi stanja, dejstva in osebne lastnosti drugih subjektov, pod pogojem, da so predložene v interesu izjavitelja in da je izjavitelj o njih neposredno seznanjen.
Nadomestna dokazilna izjava se poda pred organi javne uprave ali izvajalcem javnih storitev in jo vlagatelj podpiše v prisotnosti pristojnega uslužbenca ali pa je že podpisana in se predloži skupaj z neoverjeno fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika.
Če je izjava podana subjektom, ki niso organi javne uprave ali izvajalci javnih storitev (razen če je cilj izjave pridobitev ekonomskih koristi za tretje osebe), bo overjanje opravil notar, sodni tajnik, tajnik občine, uslužbenec, ki je pooblaščen za prevzem dokumentov, ali drugi uslužbenec, ki ga je pooblastil župan. V tem primeru se overitev podpisa opravi s podpisom v prisotnosti javnega uslužbenca, ki potrdi, da je bil dokument podpisan v njegovi prisotnosti po predhodnem preverjanju istovetnosti podpisnika.
POGOJI
Polna opravilna sposobnost (v primeru mladoletne ali opravilno nesposobne osebe izjavo poda eden od staršev ali skrbnik)

POTREBNI DOKUMENTI za overjanje podpisa
veljavni osebni dokument (ali dve polnoletni priči z veljavnim osebnim dokumentom)

STROŠKI
16 EUR + pristojbina 0,52 EUR 
Če se uveljavlja katera od mogočih oprostitev s seznama oprostitev, predvidenih z zakonom: 0,26 EUR

ROKI ZA IZDAJO DOKUMENTOV
Takojšnja izdaja.

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 445/2000 (Enotno besedilo določb o upravni dokumentaciji).
UPR 642/1972 (določbe v zvezi z upravno takso)
 

Nadomestne izjave potrdil

Z nadomestnimi izjavami potrdila se dokazujejo določena stanja ali položaji, ki jih je mogoče dokazati s potrdili.
Gre za tipične akte, in sicer je zoper te akte mogoča pritožba le, če jih določa zakon. Ta stanja, definirana kot »položaji, osebne lastnosti in dejstva« so naslednja:
datum in kraj rojstva
naslov stalnega prebivališča
državljanstvo
uživanje določenih zasebnih in političnih pravic
zakonski stan, vdovstvo ali samski stan
gospodinjska skupnost
živetje
rojstvo otroka, smrt zakonca, prednika ali potomca
vpis v registre, imenike ali na sezname, ki jih vodijo organi javne uprave
vpis v poklicne zbornice
izobrazba, opravljeni izpiti
strokovna usposobljenost, specializacija, habilitacija, dodatna usposabljanja in tehnične kvalifikacije
finančno stanje, tudi za upravičenost do kakršnihkoli ugodnosti, predvidenih s posebnimi zakoni
glede plačila določenih prispevkov, predvidenih z zakonom, z navedbo vplačanega zneska
davčna številka ali katerikoli drug podatek iz arhiva davčne službe
status brezposelne osebe
status upokojenca in kategorija pokojnine
status študenta
status pravnega zastopnika fizične ali pravne osebe, prokurist, skrbnik ali podobno
vpis v članstvo združenj ali družbenih skupin katerekoli vrste
vsa stanja, ki zadevajo status vojaškega obveznika, vključno z vpisi v vojaški knjižici
da zadevna oseba ni bila obsojena, oziroma ni v postopku odvzema javnopravnih pravic ali opravilne sposobnosti po veljavni zakonodaji
o tem, da zadevna oseba nima informacij o morebitnih kazensko pravnih postopkih, ki bi potekali proti njej
da zadevnemu subjektu ni bila izrečena sodna odločba, ki predvideva plačilo upravne sankcije v skladu z ZU št. 231 z dne 8. 6. 2001
potrdilo o statusu vzdrževanega družinskega člana
o vseh podatkih, za katere zadevna oseba ve, da so zabeleženi v matičnem uradu
o tem, da zadevna oseba ni v stečajnem postopku ali likvidaciji oziroma ni zaprosila za prisilno poravnavo
Oblika in postopek nadomestne izjave potrdila nista zavezujoča, zato lahko izjavitelj napiše in podpiše izjavo na katerem koli listu papirja.
Določbe v zvezi z nadomestnimi izjavami potrdila veljajo za italijanske državljane in državljane Evropske unije, pravne osebe, osebne družbe, organi javne uprave ter ustanove, združenja in odbore z registriranim sedežem v Italiji ali eni od držav EU. Državljani tretjih držav lahko predložijo nadomestne izjave potrdil le za stanja, dejstva in osebne lastnosti, ki jih lahko preverijo javni subjekti v Italiji.

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 445/2000 (Enotno besedilo določb o upravni dokumentaciji).