Potrdila in izpiski

Potrdilo o rojstvu potrjuje kraj in datum rojstva. Izdajo ga lahko, če je rojstvo vpisano v matični register v Občini  Sovodnje ob Soči kot sledi:
    - če je bilo rojstvo prijavljeno matičarju Občine Sovodnje ob Soči;
    - če je mati ob rojstvu otroka prebivala v občini Sovodnje ob Soči;
    - če se je otrok rodil v tujini in je bilo matično dejstvo prepisano v matični register Občine Sovodnje ob Soči (praviloma se listina prepiše, če prebiva vsaj eden od staršev v času rojstva otroka v občini Sovodnje ob Soči ali je vpisan v registru AIRE Občine Sovodnje ob Soči).
Izpiski iz matičnega registra o rojstvu se od potrdil razlikujejo v tem, da vsebujejo tudi dodatne opombe in informacije, ki so navedeni na listini v matičnem registru (na primer izpiski o rojstvu vsebujejo podatke o sklenjeni zakonski zvezi zainteresirane stranke, ločitvi, spremembi državljanstva in smrti ...).

Potrdilo o sklenitvi zakonske zveze potrjuje kraj in datum sklenitve zakonske zveze
Izdajo ga lahko, če je sklenitev zakonske zveze vpisana v matični register v občini Sovodnje ob Soči, kot sledi:
    - če se je zakonska zveza sklenila v občini Sovodnje ob Soči; 
    - če je zakonska zveza sklenjena drugje, tudi v tujini, vendar je bilo matično dejstvo prepisano v matični register Občine Sovodnje ob Soči (listina se običajno prepiše, če je vsaj eden od zakoncev v času poroke prebival v Sovodnjah ob Soči).
Izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze se razlikujejo od potrdil v tem, da vsebujejo tudi dodatne opombe in informacije, ki so navedeni na listini v matičnem registru (na primer poročni izpiski vsebujejo podatke o premoženjskem razmerju med zakoncema ali kakršnih koli zakonskih sporazumih) o potrditvi ločitve, tožbah za razvezo in razvezi.

Potrdilo o smrti potrjuje smrt, kraj in datum smrti; izdajo ga lahko, če je bila smrt vpisana v matični register Občine Sovodnje ob Soči, kot sledi:
    - če smrt nastopi v občini Sovodnje ob Soči
    - če je smrt nastopila drugje, tudi v tujini,  vendar je bilo matično dejstvo prepisano v matični register Občine Sovodnje ob Soči (listina se običajno prepiše, če je oseba ob nastopu smrti prebivala v Sovodnjah ob Soči).
Izpiski iz matičnega registra o smrti se razlikujejo od potrdil v tem, da vsebujejo tudi osebno stanje pokojnika, uro smrti in morebitne dodatne opombe in informacije, ki so že v listini v matičnem registru.

Da bi si zagotovili, da so vse posodobitve (opombe) v skladu z zakonom podane v izpisku, je potrebno, da se obrnete na občino v kateri je bilo matično dejstvo vpisano v register in ne na občino, kjer je bilo prepisano.
Potrdila o rojstvu in zakonski zvezi so veljavna 6 mesecev, potrdilo o smrti pa ima neomejeno veljavnost. 
Če podatki ostanejo nespremenjeni, lahko to oseba izjavi na dnu dokumenta tudi po izteku roka, ne da bi bilo treba overiti podpis ali podpisati v prisotnosti uslužbenca.

POGOJI
Potrdilo ali izpisek se nanašata na matična dejstva, ki so bila vpisana ali prepisana v matične registre občine Sovodnjah ob Soči.
Za izdajo potrdila ni potrebno, da je prisoten imetnik; kdorkoli lahko vloži zahtevo, mora pa poznati njegov priimek, ime in datum rojstva in/ali poroke in/ali smrti.

STROŠKI IZDAJE DOKUMENTA
Izdaja potrdil in izpiskov je brezplačna.

ROKI ZA IZDAJO DOKUMENTOV
Potrdila in izpiski se izdajo takoj.
 

Popolne kopije potrdil iz matičnih registrov

Popolna kopija potrdila iz matičnega registra je kopija listine z vsemi opombami, ki so bile navedene v ustreznem registru.  Izda se le takrat, ko jo kdo izrecno zaprosi in ima za to interes, v skladu z zakonom.
Za kopijo lahko zaprosijo le, če je bila listina registrirana, oziroma vpisana ali prepisana v občini Sovodnje ob Soči in sicer za:
   potrdila iz matičnega registra o rojstvu
   - če je bilo rojstvo prijavljeno matičarju Občine Sovodnje ob Soči;
   - če je mati ob rojstvu otroka prebivala v občini Sovodnje ob Soči;
   - če se je otrok rodil v tujini in je bilo matično dejstvo prepisano v matični register Občine Sovodnje ob Soči (praviloma se listina prepiše, če prebiva vsaj eden od staršev v času rojstva otroka v občini Sovodnje ob Soči ali je vpisan v registru AIRE Občine Sovodnje ob Soči).
   potrdila iz matičnega registra o zakonskih zvezah
   - če se je zakonska zveza sklenila v občini Sovodnje ob Soči;
   - če je zakonska zveza sklenjena drugje, tudi v tujini, vendar prepisana v Sovodnjah ob Soči (listina se običajno prepiše, če je vsaj eden od zakoncev v času poroke prebival v Sovodnjah ob Soči).
    potrdila iz matičnega registra o smrti
    - če smrt nastopi v občini Sovodnje ob Soči
    - če je smrt nastopila drugje, tudi v tujini, vendar je bila vpisana v matične registre občine Sovodnje ob Soči (listina se običajno prepiše, če je oseba ob nastopu smrti prebivala v Sovodnjah ob Soči).

Zgoraj navedeni dokumenti, razen potrdil o smrti, so veljavni 6 mesecev. Če se podatki, navedeni na istem potrdilu, niso spremenili od datuma izdaje, lahko to oseba izjavi na dnu dokumenta, ne da bi bilo potrebno overiti podpis ali podpisati v prisotnosti uslužbenca.

OPOMBA:
Javne uprave so dolžne pridobiti popolne kopije potrdil iz matičnih registrov o rojstvu, zakonski zvezi in smrti, ki so potrebni za spremembo osebnih stanj (na primer za zakonsko zvezo) in v  institucionalne namene. Zato lahko občan dokument zahteva le v odnosih med zasebniki ali v okviru sodne obravnave, pri čemer navede razloge za izdajo le-teh pod pogojem, da ni zakonskih prepovedi.

POGOJI
Popolna kopija se nanaša na matična dejstva, ki so vpisana ali prepisana v matične registre v Sovodnjah ob Soči.

STROŠKI IZDAJE DOKUMENTA
Izdaja popolne kopije potrdila iz matičnega registra je brezplačna.

POTREBNI DOKUMENTI
Predložiti je treba veljaven osebni dokument in izpolniti ustrezen obrazec, na katerem  morajo biti navedeni elementi, potrebni za  opredelitev listine (priimek, ime, datum rojstva) ter obrazložitev zahteve.
Če vlagatelj ni oseba na katerega se nanašajo podatki (imetnik listine) ali pooblaščenec/skrbnik je treba predložiti posebno pooblastilo s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta pooblaščenca.

ROKI ZA IZDAJO DOKUMENTOV
Dokument je izdan ob predložitvi zahtevka.