Ožji in širši dostop do informacij javnega značaja

Organi javne uprave so dolžne v rubriki Transparentna uprava objaviti seznam dokumentov, informacij in podatkov o izvajanju institucionalne dejavnosti. 
Pri ožjem dostopu do informacij javnega značaja ima lahko kdorkoli pravico, da zaprosi za dokumente, informacije ali podatke, katerih objava je obvezna in ki jih organi javne uprave niso objavili na svoji spletni strani. 
Pri širšem dostopu do informacij javnega značaja lahko ima kdorkoli pravico do dostopa do dodatnih podatkov in dokumentov, s katerimi razpolagajo organi javne uprave, poleg tistih, za katere je obvezna objava;namen tega sta omogočanje širših oblik nadzora nad izvajanjem institucionalnih nalog in uporabo javnih sredstev ter spodbujanje soudeležbe pri javnem posvetovanju.
Dostop do informacij se zavrne, če je zavrnitev nujna za preprečitev konkretnih negativnih posledic na javno varnost in javni red, nacionalno varnost, obrambne in vojaške zadeve, mednarodne odnose, politiko ter finančno in gospodarsko stabilnost države, izvajanje preiskav v zvezi s kaznivimi dejanji ali pregonom le-teh, redno izvajanje inšpekcijskih dejavnosti; 
Poleg tega se dostop do informacij zavrne, če je zavrnitev nujna za preprečitev konkretnih negativnih posledic na varstvo osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo, na svobodo in tajnost dopisovanja, na gospodarske in trgovske interese fizične ali pravne osebe, vključno z intelektualno lastnino, avtorskimi pravicami in poslovnimi skrivnostmi.
Prošnje za dostop do informacij javnega značaja se obravnavajo posamično, s čimer se varujejo javni in zasebni interesi, ki bi jih ugoditev prošnje lahko oškodovala. 

PREDLOŽITEV VLOGE
Prošnjo za dostop do informacij javnega značaja lahko odda kdorkoli in kadarkoli brez obrazložitev. Prošnjo lahko oddate v prosti obliki ali z izpolnjenim ustreznim obrazcem, ki je na voljo v razdelku »Obrazci«. Prošnja z datumom in podpisom mora vsebovati naslednje podatke: priimek in ime vlagatelja, kraj rojstva, stalno prebivališče, naslov elektronske pošte ali (morebitne) overjene elektronske pošte (PEC), (morebitno) telefonsko številko. Določiti mora dokument, informacije ali podatke, za katere se zahteva objava, ali stran spletnega mesta, na katero se sklicuje, in navesti naslov ali kontaktne podatke za seznanitev o objavi.

URADNA OSEBA ZA VODENJE POSTOPKA 
Za dostop do informacij javnega značaja je odgovoren tajnik občine kot odgovorna oseba za preprečevanje korupcije in transparentnost.
V primeru »splošnega« dostopa do informacij javnega značaja (dodatne informacije, poleg tistih, za katere je objava obvezna) pa vsaka uradna oseba za vodenje postopka za akte na svojem področju pristojnosti.

ROK ZA ZAKLJUČEK POSTOPKA
30 dni od vložitve prošnje (razen v primeru začasne ustavitve roka ob prisotnosti drugih strank v postopku)
Odgovorna oseba za objavo objavi v roku 30 dni na spletni strani občine zahtevan dokument, informacijo ali podatek ter obenem sporoči vlagatelju in odgovorni osebi za preprečevanje korupcije, da je prišlo do objave, z navedbo odgovarjajoče hiperpovezave ali v vsakem primeru navodil za iskanje zahtevane objave. V nasprotnem primeru, če je že prišlo do objave, pa o tem obvesti vlagatelja in odgovorno osebo za transparentnost ter navede odgovarjajočo hiperpovezavo ali poda navodila za iskanje zahtevane objave.
V primeru popolne ali delne zavrnitve zahtevka za dostop ali če odgovor ni prejet v roku tridesetih dni, lahko vlagatelj pri odgovorni osebi za preprečevanje korupcije in transparentnost (tajniku občine) vloži zahtevek za ponovno obravnavo.

ZAKONSKI PREDPISI
Zakonska uredba št. 97 z dne 25. 5. 2016
Zakonska uredba št. 33 z dne 14. 3. 2013